PLAKAT NGO M

 

Działasz w organizacji pozarządowej i planujesz wystartować w jednym z otwartych konkursów ofert urzędu marszałkowskiego? Nie daj się zaskoczyć! Sprawdź i dowiedz się kiedy możesz złożyć wniosek.

 

Tradycyjnie już, pierwsze półrocze tego roku zapowiada się dla organizacji pozarządowych w Małopolsce bardzo pracowicie. Tylko w lutym zostanie ogłoszonych kilkanaście otwartych konkursów ofert. Wśród nich są planowane nabory na zadania kulturalne, edukacyjne, turystyczne, a także wspierające osoby z niepełnosprawnością czy ideę wolontariatu. Kolejne nabory ofert będą w marcu, kwietniu i czerwcu.

 

Pula zaplanowana na wszystkie otwarte konkursy ofert w tym roku wynosi ponad 26 mln zł. Kto nie chce przegapić ogłoszenia konkursu, powinien koniecznie zapoznać się z opublikowanym właśnie harmonogramem na 2020 rok.

- zachęca Edward Czesak z zarządu województwa.

 

Oprócz rozpiski dotyczącej corocznych konkursów, znajdziesz tam również informację na temat przedsięwzięć wieloletnich. Sprawdzisz również wysokość środków na każdy z konkursów.

Harmonogram jest dostępny tutaj.

 

Ogłoszenia otwartych konkursów ofert w 2020 roku znajdziesz tutaj.

 

 

TABLICA OGLSzanowni mieszkańcy, w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjętej przez parlament i podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 14 stycznia 2020 roku podczas Sesji Rady Gminy Brzeźnica, Radni podjęli uchwały związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeźnica.

 

 

 

 

FE MAL HERB UE

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA

OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „MŁODZI DUCHEM”

 

DOM SENIORA W ŁĄCZANACH - OŚRODEK WSPARCIA I AKTYWIZACJI OSÓB STARSZYCH

 

 

W ramach projektu oferujemy:

 

  • opiekę wykwalifikowanego personelu 8 godz. dziennie od poniedziałku do piątku;
  • zabiegi fizjoterapeutyczne;
  • terapię zajęciową m.in.: arteterapię, muzykoterapię, biblioterapię, terapię ruchową i wiele innych zajęć;
  • opiekę psychologa i pielęgniarki;
  • wyżywienie;
  • możliwość wspólnego spędzania czasu i udziału w imprezach kulturalnych;

 

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 

  • wiek powyżej 60 lat;
  • zamieszkiwanie na terenie Gminy Brzeźnica;
  • uzyskanie największej liczby punktów zgodnie z poniższymi kryteriami spośród osób, które złożą prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne:

 

1)        osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek – 2 pkt. (zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie ops/pcpr lub właściwych instytucji, orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna itp.);

2) W przypadku osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi punktacja będzie następująca: Osoby niepełnosprawne intelektualnie – 4 pkt – orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ, Osoby z zaburzeniami psychicznymi – 4 pkt - orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ lub zaświadczenie lekarskie. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, - 3 pkt - orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ, Osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi - 3 pkt - orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ, Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 2 pkt - orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ, Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności - 1 pkt - orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ. W przypadku osób niepełnosprawnych, które kwalifikują się do dwóch grup np. osoba z zaburzeniami psychicznymi o lekkim stopni niepełnosprawności zostanie przyznana punktacja z wyższej grupy;

3)        Osoby korzystające z programu operacyjnego pomoc żywnościowa -  1 pkt - oświadczenie uczestnika projektu;

4)        Osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 14 pkt. - w przypadku usług asystenckich i opiekuńczych – oświadczenie o dochodach;

5)        Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 - 2 pkt. – weryfikacja adresu zamieszkania z wykazem obszarów zdegradowanych.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych osób niż przewidziano zostanie utworzona lista rezerwowa, z której w razie rezygnacji z uczestnictwa, wykluczenia z projektu lub przerwaniu udziału w projekcie zostaną dobrane osoby.

W ramach projektu przewidziano 30 uczestników w ośrodku oraz 15 niesamodzielnych seniorów w domach.

 

REKRUTACJA TRWA OD 22 DO 28 STYCZNIA 2020 ROKU

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, ul. Krakowska 111, 34-114 Brzeźnica.

Szczegółowych Informacji udziela Kierownik GOPS w Brzeźnicy – Pan Grzegorz Wojtas w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie 33 879 20 29 w.12.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru >> pobierz

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

MOST MSamorząd Gminy Brzeźnica pozyskał fundusze i realizuje projekt, dzięki któremu mosty na kanale służą przejeżdżającym. Dodatkowo stanowią nie lada atrakcję, jako przykład dawnej inżynierii drogowej. Historia jest imponująca.