Ogłoszenie Nr K.210.2.2021

Data ukazania się ogłoszenia: 20 kwietnia 2021 r.

 

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA

UL. KRAKOWSKA 109

34-114 BRZEŹNICA

 

ogłasza nabór stanowisko:   PODINSPEKTOR - EKODORADCA

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DLA KANDYDATA (formalne):

 

 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 3. Staż pracy:

          - w przypadku wykształcenia średniego: posiada 3 letni staż pracy,

           - w przypadku wykształcenia wyższego: staż pracy nie jest wymagany.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 

 1. Wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, energetyki, źródeł ciepła, odnawialnych źródeł energii, ekonomii, budownictwa, chemii, fizyki,
 2. Roczne doświadczenie w jednostkach samorządowych lub w instytucjach powołanych do ochrony środowiska,
 3. Doświadczenie w zakresie wykonywania audytów energetycznych, ekologicznych, efektywności energetycznej, sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej,
 4. Doświadczenie w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, studiów wykonalności, dokumentów typu PONE, PGN, POP,
 5. Ukończenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska, efektywności energetycznej, profesjonalnej prezentacji,
 6. Znajomość zagadnień samorządu terytorialnego,
 7. Znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego oraz uregulowań dotyczących zakresu zadań określonych w pkt 3 ogłoszenia,
 8. Ogólna wiedza o Gminie Brzeźnica, strukturze Urzędu Gminy oraz gminnych jednostkach organizacyjnych,
 9. Znajomość ogólnej sytuacji środowiskowej i stanu jakości powietrza w Polsce,
 10. Umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych (MS Office, Internet),
 11. Umiejętności szybkiego uczenia się, umiejętności strategiczne,
 12. Elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie,
 13. Gotowość do pracy w niestandardowych godzinach, dostosowanych do potrzeb mieszkańców,
 14. Komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań,
 15. Samodzielność działania,
 16. Umiejętność prowadzenia negocjacji,
 17. Swobodne prowadzenie korespondencji, rozmów telefonicznych oraz spotkań z interesariuszami/klientami,
 18. Umiejętność pracy w zespole,
 19. Prawo jazdy kat. B.

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 

 1. Realizacja wszystkich zadań mających na celu poprawę jakości powietrza, prowadzonych w Urzędzie Gminy, które służą wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,
 2. Pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,
 3. Pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu z tych programów,
 4. Udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku,
 5. Prowadzenie edukacji mieszkańców w zakresie ochrony powietrza, ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła: organizacja spotkań dla mieszkańców, współpraca przy tworzeniu materiałów edukacyjnych,
 6. Monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania,
 7. Rozliczanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu,
 8. Przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla UMWM w zakresie działań związanych z ochroną powietrza,
 9. Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła i instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych, budynkach niemieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy,
 10. Współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza,
 11. Stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach,
 12. Przygotowywanie sprawozdań wynikających z Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,
 13. Tworzenie aktów prawa miejscowego w zakresie działań dotyczących ochrony powietrza (regulaminy, programy),
 14. Współpraca z kominiarzami i nadzorem budowlanym przy inwentaryzacji do krajowej bazy CEEB,
 15. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze, w szczególności:

  1. udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie,
  2. podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie
  3. wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie, z zachowaniem należytej staranności,
  4. organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców,
  5. wydruk i zapewnienie dostępności przynajmniej w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie,
  6. przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych, w tym w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz z gminnymi programami ograniczania niskiej emisji
  7. wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji,
  8. rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych wnioskodawców Programu zachęcających do złożenia wniosku,
  9. przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych,
  10. prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu ,
  11. przekazywanie do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie,
  12. pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników,

  13. Analiza problemu ubóstwa energetycznego w gminie poprzez przygotowanie bazy danych o osobach, które spełniają wymagania programu Stop Smog oraz identyfikacja potrzeb inwestycyjnych w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji w budynkach, które zamieszkują ww. osoby,
  14. Obsługa inwestycji w zakresie programu Stop Smog,
  15. Prowadzenie kontroli planowych w zakresie zakazu spalania odpadów w instalacjach grzewczych w budynkach mieszkalnych oraz przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej wraz z pobieraniem próbek popiołów do badań oraz w ramach ekointerwencji, kierowanie spraw do ukarania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
  16. Wykonywanie zadań zleconych przez Wójta Gminy.

 

4. WARUNKI PRACY:

 

   1) Wymiar czasu pracy: pełny etat.

   2) Umowa o pracę,

   3) Miejsce pracy: Urząd Gminy Brzeźnica,

   4) Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 

5. NFORMACJA:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Brzeźnica w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

 

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

   1) List motywacyjny,

   2) Życiorys (CV),

   3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

   4) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

   5) Kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności,

   6) Kopia świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie,

   7) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

   8) Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

   9) Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

   10) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).

Uwaga!

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6 ogłoszenia muszą być własnoręcznie podpisane a w przypadku składanych kopii, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem  przez kandydata.  Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

 

7. SKŁADANIE OFERT:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Gminy Brzeźnica lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109 34 – 114 Brzeźnica (liczy się data wpływu do urzędu gminy) z dopiskiem. Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora - ekodoradcy w Urzędzie Gminy Brzeźnica” do dnia 30 kwietnia 2021 r. do godziny 13:00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

8. INFORMACJE DODATKOWE:

 

Komisja powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica działa dwu etapowo:

I etap – ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – merytoryczna ocena kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu zagadnień określonych w pkt 2 i 3 niniejszego ogłoszenia o naborze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko: podinspektora – ekodoradcy w Urzędzie Gminy Brzeźnica, zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej gminy (www.brzeznica.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109.

 

9. KLAUZULA INFORMACYJNA:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta, z siedzibą Urzędu przy ulicy Krakowskiej 109, 34-114 Brzeźnica.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko podinspektora - ekodoradcy w Urzędzie Gminy Brzeźnica.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych określonych w szczególności ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w Kodeksie Pracy, a samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, m.in. dostawcy usług teleinformatycznych. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru obejmująca Pani/Pana imię, nazwisko i miejsce zamieszkania będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej urzędu oraz opublikowanie w Biuletynie informacji Publicznej urzędu, a odbiorcami mogą być osoby zapoznające się z tą tablicą oraz korzystające z w/w strony internetowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, upowszechnienie  określonych Pani/Pana danych osobowych będzie realizowane przez okres 3 miesięcy. Następnie Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z niniejszym procesem oraz do momentu przedawnienia roszczeń.
 7. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody  przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji niniejszego procesu. Natomiast  udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w Kodeksie Pracy, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

                                                                                                                    mgr inż. Bogusław Antos

 

Załącznik do pobrania:

 

1. Kwestionariusz Osobowypobierz

 

 

 

 

 

MAPA SOKOLEK MSzanowni mieszkańcy, informuję, iż Władze Czernichowa po raz kolejny chcą zawłaszczyć ziemię należącą od stuleci do Łączan w Gminie Brzeźnica. Rada Gminy Czernichów wystąpiła w tej sprawie z wnioskiem do Rady Ministrów o dokonanie zmiany granic terytorialnych w taki sposób, by granica ta przebiegała środkiem koryta Wisły, a leżące w korycie i na lewym brzegu Wisły w przysiółku Sokółka działki zostały wyłączone z Gminy Brzeźnica i włączone do Gminy Czernichów, obrębu geodezyjnego Rusocice.

 

 

 

POLDER MSzanowni Państwo, W ramach prowadzonych konsultacji społecznych w sprawie budowy polderów przeciwpowodziowych w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa) uprzejmie informuję, że w dniu 14.04.2021r. Gmina Brzeźnica złożyła uwagi do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Projektu pn.: „Program działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa”.

 

 

 

BUS Mver2Dzięki staraniom Gminy Brzeźnica i Spytkowice od 1 kwietnia 2021 roku przewoźnik „Przewóz Osób Mechanika Pojazdowa Leszek Janiso” uruchamia kursy do Krakowa przez Łączany.

 

 

 

 

 

V M MZ inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie opracowało „Vademecum na czas pandemii - dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej - w związku z COVID-19”.