W I R 2023W wyborach do izb rolniczych okręgiem wyborczym jest obszar gminy. Zgodnie z zapisem ustawy o izbach rolniczych, członkiem komisji może zostać jedynie osoba będąca członkiem Małopolskiej Izby Rolniczej (figurująca w spisie uprawnionych do głosowania). W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej.

 

 

 

 

Wyboru członków komisji okręgowych dokonuje komisja wojewódzka spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatów.

 

Do zadań komisji okręgowych należy przede wszystkim:

 

– współdziałanie w wykonywaniu zadań wyborczych z wójtem, burmistrzem (lub prezydentem), w sprawach właściwego i terminowego sporządzenia spisów członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym,
– rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,
– zarządzenie druku kart do głosowania,
– przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody,
– ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej.

 

Prosimy o zgłaszanie kandydatów do komisji okręgowych w terminie od 18.07.2023 r. do dnia 28.07.2023 r.

 

– do koordynatora gminnego zajmującego się wyborami do izb rolniczych.

– do biur Małopolskiej Izby Rolniczej w godz. 8:00 do 15:00.

 

Adresy i kontakty do biur MIR dostępne są na stronie www.mir.krakow.pl

 

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu kandydata do komisji okręgowej:

 

– zgłoszenie kandydata wraz z oświadczeniem o członkostwie w Małopolskiej Izby Rolniczej oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania)

– pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej (jeżeli dotyczy) (do pobrania)

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie Małopolskiej Izby Rolniczej:


https://mir.krakow.pl/artykuly/Nab%C3%B3r-kandydat%C3%B3w-do-pracy-w-okr%C4%99gowych-komisjach-wyborczych,15649.html