PLAN

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica

 

 

Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brzeźnica Uchwały Nr XXXIII/342/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica, uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/220/2009 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 czerwca 2009 roku (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 606, poz. 4530 i 4531 z dnia 29 września 2009 roku), z późniejszymi zmianami.

Przedmiotem zmiany planu będzie przeznaczenie terenu pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Brzeźnicy (w obecnie obowiązującym planie teren ten jest oznaczony symbolami 2.1MN1, 2.6P i 2.9MN1).

 

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany planu na środowisko.


Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu oraz do prognozy. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Brzeźnica.

Wnioski do zmiany planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109 34-114 Brzeźnica.


Wnioski do prognozy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Termin składania wniosków upływa w dniu 12 października 2018 roku.


Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu zmiany planu wraz prognozą do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

Wójt Gminy Brzeźnica

 

 

APS 1 M


APS 2 M


APS 3 M

 

 

 

 

 

WYBORY 2018 V2

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRZEŹNICA

z dnia 23 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie podania informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

 

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561), podaję do wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Brzeźnicy w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 


Numer okręgu wyborczego


Granice okręgu wyborczego


Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

1
Sołectwo Brzeźnica - na północ od drogi krajowej nr 44 oraz teren pomiędzy Potokiem Brzeźnickim a drogą krajową nr 44

1
2
Sołectwo Brzeźnica - na południe od drogi krajowej nr 44 z wyłączeniem terenu pomiędzy Potokiem Brzeźnickim a drogą krajową nr 44

1
3
Sołectwo Bęczyn

1
4
Sołectwo Brzezinka i Sołectwo Kopytówka

1
5
Sołectwo Chrząstowice

1
6
Sołectwo Kossowa

1
7
Sołectwo Łączany - na północ od drogi powiatowej nr K 1772 Tłuczań - Ryczów -Łączany

1
8
Sołectwo Łączany - na południe od drogi powiatowej nr K 1772 Tłuczań - Ryczów -Łączany

1
9
Sołectwo Marcyporęba i Sołectwo Bachorowice

1
10
Sołectwo Nowe Dwory

1
11
Sołectwo Paszkówka

1
12
Sołectwo Sosnowice - na północ od ulicy Wadowickiej i Świętego Floriana oraz dalej na wschód do granicy sołectwa Sosnowice wraz z  numerami porządkowymi 20,22,24 przy ulicy Spacerowej

1
13
Sołectwo Sosnowice - na południe od ulicy Wadowickiej i Świętego Floriana oraz dalej na wschód do granicy sołectwa Sosnowice z wyłączeniem numerów porządkowych 20,22,24 przy ulicy Spacerowej

1
14
Sołectwo Tłuczań

1
15
Sołectwo Wyźrał

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Brzeźnicy mieści się w Urzędzie Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34 - 114 Brzeźnica, tel. (33) 879 20 29.

 


Wójt Gminy Brzeźnica

/-/   Bogusław Antos

 

 

OGŁOSZENIE

 

wyniku otwartego konkursu ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach realizowanego projektu „Młodzi duchem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3, z Europejskiego Funduszu
Społecznego

 

Treść ogłoszenia >> pobierz

 

 

 

 

 

 

PLAN

 

Stosownie do art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 z późn. zm.) oraz do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) a także stosownie do Uchwały Rady Gminy Brzeźnica Nr XXIV/233/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica w części dotyczącej miejscowości Wyźrał wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenu pod lokalizację obiektów usług i rzemiosła w Wyźrale na działce o numerze ewidencyjnym 274/12.


Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji zmiany planu.

Projekt zmiany planu udostępniony będzie w dniach od 9 sierpnia 2018 r. do 7 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, w godzinach od 10.00 do 12.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, o godz. 10.00.


Uwagi i wnioski do projektu zmiany planu może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do projektu zmiany planu należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Wójta Gminy Brzeźnica, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2018 r.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2018 r.


Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brzeźnica.

 

 

Załączniki do pobrania:

 

PROGNOZA

 

1.Mapa 1pobierz
1.1Mapa 2pobierz
2.Tekstpobierz

 

ZMIANA STUDIUM

 

1.1Mapa 1pobierz
1.2Mapa 2pobierz
1.3Mapa 3pobierz
2.Tekstpobierz

 

Wójt Gminy Brzeźnica