DK LogoStowarzyszenie Dolina Karpia wraz z Towarzystwem Turystyki Rowerowej w Przeciszowie zaprasza mieszkańców gmin Doliny Karpia do udziału w spotkaniu pod nazwą: „Grudniowe Tradycje w Dolinie Karpia - Tradycje Górnicze”.

 

 

 

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 1 grudnia 2018 r. w Domu Kultury w Przeciszowie, ul. Długa 6, Biblioteka o godz. 18:00. Celem spotkanie mieszkańców jest poznanie obrzędów i zwyczajów górniczych w ramach organizacji spotkań dla lokalnej społeczności promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Doliny Karpia.


Zapisy i informacje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie ul. Długa 6 oraz pod numerem telefonu 602 451 007 oraz mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .Ilość miejsc ograniczona.

Termin zapisów do 20 listopada 2018 r do godz. 15:00.

 

Spotkanie finansowane jest z projektu grantowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 realizowanego przez Stowarzyszenie Dolina Karpia.

DOLINA WNIOSKIZarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 9 listopada do 23 listopada 2018 roku. Wnioski składać będzie można zgodnie z poniższymi zakresami:

 

 

 

 

 

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020:

 

1) nabór 9/2018 z zakresu podnoszenia wartości produktów, tworzenia miejsc pracy, zachęcania młodych ludzi i propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

 

2) nabór 10/2018 z zakresu podnoszenia wartości produktów, tworzenia miejsc pracy, zachęcania młodych ludzi i propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

 

 

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XX/189/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Wójt Gminy Brzeźnica

informuje o rozpoczynających się konsultacjach

Przedmiot konsultacji: 

Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Nr …. Rady Gminy Brzeźnica w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.

 

Termin konsultacji:

od 9 października 2018 roku do 16 października 2018 roku.

 

Forma konsultacji:

Konsultacje przybierają formę pisemnego wyrażenia opinii w sprawie załączonego projektu Uchwały, które mogą być składane za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłane drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Opinie anonimowe i nie zawierające informacji o nazwie organizacji nie będą rozpatrywane.


Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Projekt Uchwały Nr …. Rady Gminy Brzeźnica w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.

 

 

 

PLAN

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica

 

 

Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brzeźnica Uchwały Nr XXXIII/342/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica, uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/220/2009 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 czerwca 2009 roku (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 606, poz. 4530 i 4531 z dnia 29 września 2009 roku), z późniejszymi zmianami.

Przedmiotem zmiany planu będzie przeznaczenie terenu pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Brzeźnicy (w obecnie obowiązującym planie teren ten jest oznaczony symbolami 2.1MN1, 2.6P i 2.9MN1).

 

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany planu na środowisko.


Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu oraz do prognozy. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Brzeźnica.

Wnioski do zmiany planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109 34-114 Brzeźnica.


Wnioski do prognozy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Termin składania wniosków upływa w dniu 12 października 2018 roku.


Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu zmiany planu wraz prognozą do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

Wójt Gminy Brzeźnica