Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy


ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo Polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. Wykształcenie: preferowane wyższe ,
3. Co najmniej 2 roczny staż pracy w jednostkach administracji samorządowej na podobnym stanowisku.
4. Biegła znajomość komputera (środowisko MS Windows, znajomość programu do obsługi świadczeń rodzinnych Sygnity, EPUAP ).
5. Znajomość ustaw związanych z świadczeniami rodzinnymi, oraz ustaw z zakresu realizacji zadań zleconych, Kodeks postępowania administracyjnego.
6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
7. Niekaralność za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Inspektora
9. W przypadku obywateli krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. Ogólna znajomość przepisów określających zadania gminy , w tym w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustaw w ramach zadań zleconych realizowanych w ośrodkach pomocy społecznej.
2. Umiejętność obsługi komputera oraz znajomość branżowych programów komputerowych
3. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustaw:
a) o świadczeniach rodzinnych
b) o świadczeniach opiekuńczych,
c) o Karcie Dużej Rodziny,
d) „Za Życiem”
e) Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
4. Umiejętność redagowania pism.
5. Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy.
6. Dyspozycyjność.
7. Komunikatywność i gotowość do pracy w bezpośrednim kontakcie z klientem.
8. Odporność na stres.

 

III. Główne obowiązki:

1. Prowadzenie dokumentacji z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z ustawy „Za życiem”, ustawy Karta Dużej Rodziny.
2. Prowadzenie postępowań w sprawie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.
3. Obsługa programów w zakresie świadczeń.
4. Prowadzenie spraw z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych.
5. Przyjmowanie, rejestrowanie i kompletowanie wniosków.
6. Weryfikacja i przeliczanie dochodów osób ubiegających się o świadczenia.
7. Sporządzanie decyzji administracyjnych.
8. Sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeniobiorców.
9. Wydawania zaświadczeń i udzielanie bieżących informacji.
10. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych i zapotrzebowań na środki finansowe.
11. Obsługa programów komputerowych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z ustawy „Za Życiem”, Karta dużej Rodziny.
12. Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów regulujących w/w obowiązki.

 

IV. Cechy osoby:

1. Odpowiedzialność, sumienność, dokładność, rzetelność.
2. Bardzo dobra organizacja pracy, wysokie zaangażowanie w pracę, kreatywność.
3. Umiejętność pracy w grupie i z klientami.

 

V. Wymagane dokumenty:

Etap I rekrutacji (składanie ofert):

• List motywacyjny.
• Życiorys – CV.
• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
• Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
• Kserokopie świadectw pracy.
• Referencje (w przypadku posiadania takich).
• Własnoręcznie podpisanie oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
• Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa dokonane umyślnie.
Etap II rekrutacji (zostają dopuszczone kandydatury osób, spełniających wymagania niezbędne):
Test pisemny wiedzy z wymaganego zakresu
Etap III rekrutacji (zostają dopuszczone kandydatury osób, które osiągnęły 3 najlepsze wyniki z testu wiedzy):
Rozmowa kwalifikacyjna
Informacja o wynikach naboru zostanie udostępniona do 27 luty 2023r.

 

VI. Informacja o warunkach pracy:

1. Wymiar czasu pracy – pełny etat, w systemie jednozmianowym.
2. Praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w .
3. Praca w pomieszczeniu wieloosobowym ze stanowiskiem komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz umiejętności zarządzania czasem.
4. Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, w piętrowym budynku z windą , z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
5. Praca wymaga bezpośredniego lub telefonicznego kontaktu z klientem, komunikacji werbalnej i pisemnej.
6. Wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem w bezpośrednim kontakcie z klientem.
7. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku osób wcześniej zatrudnionych w jednostkach , o których mowa w art.2 ustawy o pracownikach samorządowych umowa zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy.
8. Proponowany termin zatrudnienia: 1 marca 2023 r.
Dokumenty należy składać lub przesłać do: 14 luty 2023 r. do godz.16 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ul. ks. E. Łudzika 1, 34-114 – z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych”. W ofercie prosimy o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o terminie przeprowadzenia II i III etapu rekrutacji.

 

Inne informacje:

• Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
• Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
• Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy,
• Nabór może zostać zakończony bez zatrudnienia żadnej/żadnego z kandydatek/kandydatów
• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeźnica oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnica.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu
poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

 

Naszym pracownikom oferujmy


• stabilne zatrudnienie, na podstawie umowy o pracę
• wynagrodzenie miesięczne złożone z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku stażowego w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od
udokumentowanego stażu pracy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „trzynastka”,
• nagrody roczne,
• nagrody jubileuszowe,
• pakiet świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
• rozwój osobisty i zawodowy
• możliwość udziału w nieodpłatnych szkoleniach

 

Kierownik GOPS w Brzeźnicy

Grzegorz Wojtas

 

 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o. w Brzeźnicy, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. księgowości w kierowanej przez siebie spółce.

 

Miejsce pracy: siedziba Przedsiębiorstwa Eksploatacji Kruszywa Sp. z o. o w Brzeźnicy, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 

1) wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: ekonomia, finanse, rachunkowość),
 5. minimum 3 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w księgowości,
 6. znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych, płacowych i ZUS, wiedza związana z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, oraz aktów prawnych pokrewnych, umiejętność obsługi komputera (pakiet MS OFFICE),
 7. znajomość zagadnień z zakresu kadr i płac,
 8. bardzo dobra znajomość programów finansowo- księgowych,
 9. doświadczenie w sporządzaniu raportów, bilansów i sprawozdań finansowych,
 10. monitorowanie zmian prawa finansowego i podatkowego,
 11. dyspozycyjność i odpowiedzialność.
 12. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 13. komunikatywność i umiejętność pracy indywidualnej oraz w zespole,

 

2) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, m.in.:

 

1. monitorowanie i kontrola operacji księgowych,

2. monitorowanie, kontrola oraz wprowadzanie zmian w zakresie obiegu dokumentów,

3. nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w polityce rachunkowości spółki, opracowanie i wprowadzanie zmian,

4. przygotowywanie projektu planu finansowo-rzeczowego dla spółki,

5. ciągła analiza kosztów i przychodów,

6. przygotowywanie płatności, uczestniczenie w sporządzaniu sprawozdań, kontakty z klientami w sprawach finansowych, obsługa kasy i bankowości elektronicznej, weryfikowanie dokumentów pod kątem kontroli formalno–rachunkowej,

7. wystawianie faktur sprzedażowych,

8. organizacja, nadzór i koordynowanie działań zatrudnionych pracowników administracyjnych,

9. przeprowadzanie inwentaryzacji,

10. realizacja innych działań w zakresie obowiązujących regulacji prawnych oraz występujących potrzeb,

 

3) Wymagane dokumenty:

 

1. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,

2. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3. własnoręcznie podpisane oświadczenia o:

      - niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,

      - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

      - posiadanym obywatelstwie polskim,

      - o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kandydat może być zobowiązany do okazania, w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego)

5. dodatkowo prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO)”.

 

4) Termin, miejsce i forma składania dokumentów:

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedziby spółki, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica lub przesłać pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o., ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica.
 2. Dokumenty aplikacyjne powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia, jakiego naboru dotyczą.
 3. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2023 roku do godz.13:30.
 4. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia/wpływu do spółki.
 5. Aplikacje, które wpłyną do spółki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 6. W celu powiadomienia kandydatów o terminie rozmowy kwalifikacyjnej prosimy o podanie numeru telefonu.

 

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

5) Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o. w Brzeźnicy reprezentowane przez Prezesa Zarządu, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 109, 34-114 Brzeźnica. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby Administratora lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko głównej księgowej w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o. w Brzeźnicy oraz w celu upublicznienia wyników procesu rekrutacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających w szczególności z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody udzielonej na piśmie poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia w formularzu lub w dokumentach aplikacyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru obejmująca Pani/Pana imię, nazwisko i miejsce zamieszkania będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, a odbiorcami mogą być osoby korzystające z w/w strony internetowej.

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych mogą być przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, upowszechnienie określonych Pani/Pana danych osobowych będzie realizowane przez okres 3 miesięcy, a pozostałe Pani/Pana dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.

7) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.

10)  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa sp. z o.o. z siedzibą 34 - 114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109

 

Zatrudni Kierowcę

 

Wymagania:

 •   aktualne prawo jazdy kategorii D
 •   dyspozycyjność

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 694870359.

 

 

 

Informacja o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Brzeźnica w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.


Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że  w terminie wyznaczonym do  konsultacji  niniejszego projektu uchwały do Urzędu Gminy Brzeźnica nie wpłynęła żadna opinia dotycząca projektu.

 

 

 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o. w Brzeźnicy, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica ogłasza nabór na stanowisko Głównej Księgowej w kierowanej przez siebie spółce.

 

Miejsce pracy: siedziba Przedsiębiorstwa Eksploatacji Kruszywa Sp. z o. o w Brzeźnicy, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 

1) wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: ekonomia, finanse, rachunkowość),
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 6. komunikatywność i umiejętność pracy indywidualnej oraz w zespole,
 7. znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych, płacowych i ZUS, wiedza związana z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, oraz aktów prawnych pokrewnych, umiejętność obsługi komputera (pakiet MS OFFICE),


2) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, m.in.:

 

 1. prowadzenie całokształtu zagadnień finansowo – księgowych oraz sprawozdawczości spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. analiza operacji gospodarczych i finansowych będących w zakresie działania spółki,
 3. współpraca z bankami oraz innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie działania spółki,
 4. bieżące monitorowanie i kontrola rozliczeń z ZUS, US, pracownikami oraz podmiotami zewnętrznymi,
 5. sporządzanie deklaracji podatkowych i statystycznych,
 6. sporządzanie wewnętrznej sprawozdawczości na potrzeby Zarządu,
 7. monitorowanie i kontrola operacji księgowych,
 8. monitorowanie, kontrola oraz wprowadzanie zmian w zakresie obiegu dokumentów,
 9. nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w polityce rachunkowości spółki, opracowanie i wprowadzanie zmian w polityce rachunkowości spółki,
 10. przygotowywanie projektu planu finansowego dla spółki,
 11. organizacja, nadzór i koordynowanie działań zatrudnionych pracowników administracyjnych,
 12. prowadzenie dokumentacji księgowej w zakresie zgodnym z aktualnymi wymogami prawnymi,
 13. prowadzenie ewidencji środków trwałych, przeprowadzanie inwentaryzacji,
 14. realizacja innych działań w zakresie obowiązujących regulacji prawnych oraz występujących potrzeb,


3) Wymagane dokumenty:

 

1. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,

2. własnoręcznie podpisane oświadczenia o:

- niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

- posiadanym obywatelstwie polskim,

- o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.

3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kandydat może być zobowiązany do okazania, w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego).

4. dodatkowo prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO)”.

 

4) Termin, miejsce i forma składania dokumentów:

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedziby spółki, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica lub przesłać pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o., ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica.
 2. Dokumenty aplikacyjne powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia, jakiego naboru dotyczą.
 3. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2022 roku do godz.13:30.
 4. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia/wpływu do spółki.
 5. Aplikacje, które wpłyną do spółki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 6. W celu powiadomienia kandydatów o terminie rozmowy kwalifikacyjnej prosimy o podanie numeru telefonu.

 

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

5) Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o. w Brzeźnicy reprezentowane przez Prezesa Zarządu, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 109, 34-114 Brzeźnica. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby Administratora lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko głównej księgowej w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o. w Brzeźnicy oraz w celu upublicznienia wyników procesu rekrutacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających w szczególności z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody udzielonej na piśmie poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia w formularzu lub w dokumentach aplikacyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru obejmująca Pani/Pana imię, nazwisko i miejsce zamieszkania będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, a odbiorcami mogą być osoby korzystające z w/w strony internetowej.

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych mogą być przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, upowszechnienie określonych Pani/Pana danych osobowych będzie realizowane przez okres 3 miesięcy, a pozostałe Pani/Pana dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.

7) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.

10)  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.