Wójt Gminy Brzeźnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji w 2023 roku projektu „Q_działaniu”.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Regulamin >> pobierz

 

Zarządzenie >> pobierz

 

 

 

 

FE RP MAL EU

 

 

 

Brzeźnica, dnia 30 maja 2023 roku

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji ds. opiniowania ofert złożonych
 w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z Zarządzeniem Nr OS.0050.382.2023 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Brzeźnica z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji w 2023 roku projektu ‘Q_działaniu”.

 

Wójt Gminy Brzeźnica ogłaszanabór kandydatów na członków Komisji ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania, z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji  w 2023 roku projektu „Q_działaniu".

 

Projekt, dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład Komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych wart. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
  4. akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

 

Do członków Komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 22 czerwca 2023 roku, do godz. 14:00 (liczy się data wpływu) do Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

 

Formularz Zgłoszenia : Pobierz

 

 

 

FE RP MAL EU

 

Zaproszenie do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego na „Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Brzeźnica i jej jednostek organizacyjnych”

 

Treść Zapytania >> pobierz

 

Załącznik nr 1 >> pobierz

Załącznik nr 2 >> pobierz

Załącznik nr 3 >> pobierz

 

 

 

Brzeźnica, dn. 24-05-2023

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych na umowę o pracę

 

I. Wymagania niezbędne:


1. Obywatelstwo Polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. Wykształcenie: preferowane wyższe ,
3. Co najmniej 2 roczny staż pracy w jednostkach administracji samorządowej na podobnym stanowisku.
4. Biegła znajomość komputera (środowisko MS Windows, znajomość programu do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych Sygnity, EPUAP ).
5. Znajomość ustaw związanych z świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi, oraz ustaw z zakresu realizacji zadań zleconych, Kodeks Postępowania Administracyjnego.
6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
7. Niekaralność za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Inspektora
9. W przypadku obywateli krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

II. Wymagania dodatkowe:


1. Ogólna znajomość przepisów określających zadania gminy , w tym w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustaw w ramach zadań zleconych realizowanych w ośrodkach pomocy społecznej.

2. Umiejętność obsługi komputera oraz znajomość branżowych programów komputerowych
3. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustaw:
a) o świadczeniach rodzinnych,
b) o Funduszu Alimentacyjnym,
c) o świadczeniach opiekuńczych,
d) o Karcie Dużej Rodziny,
e) „Za Życiem”
f) Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
4. Umiejętność redagowania pism.
5. Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy.
6. Dyspozycyjność.
7. Komunikatywność i gotowość do pracy w bezpośrednim kontakcie z klientem.
8. Odporność na stres.

III. Główne obowiązki:


1. Prowadzenie dokumentacji z zakresu świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z ustawy „Za życiem”, ustawy Karta Dużej Rodziny.
2. Prowadzenie postępowań w sprawie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.
3. Obsługa programów w zakresie świadczeń.
4. Prowadzenie spraw z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych.
5. Przyjmowanie, rejestrowanie i kompletowanie wniosków.
6. Weryfikacja i przeliczanie dochodów osób ubiegających się o świadczenia.
7. Sporządzanie decyzji administracyjnych.
8. Sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeniobiorców.
9. Wydawania zaświadczeń i udzielanie bieżących informacji.
10. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych i zapotrzebowań na środki finansowe.
11. Obsługa programów komputerowych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, świadczeń z ustawy „Za Życiem”, Karta dużej Rodziny.
12. Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów regulujących w/w obowiązki.

IV. Cechy osoby:


1. Odpowiedzialność, sumienność, dokładność, rzetelność.
2. Bardzo dobra organizacja pracy, wysokie zaangażowanie w pracę, kreatywność.
3. Umiejętność pracy w grupie i z klientami.

V. Wymagane dokumenty:


Etap I rekrutacji (składanie ofert):
• List motywacyjny.
• Życiorys – CV.
• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
• Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
• Kserokopie świadectw pracy.
• Referencje (w przypadku posiadania takich).
• Własnoręcznie podpisanie oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
• Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa dokonane umyślnie.
Etap II rekrutacji (zostają dopuszczone kandydatury osób, spełniających wymagania niezbędne):
Test pisemny wiedzy z wymaganego zakresu oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wynikach naboru zostanie udostępniona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

VI. Informacja o warunkach pracy:


1. Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu lub pełny etat, w systemie jednozmianowym.
2. Praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.
3. Praca w pomieszczeniu wieloosobowym ze stanowiskiem komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz umiejętności zarządzania czasem.
4. Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, w piętrowym budynku z windą , z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
5. Praca wymaga bezpośredniego lub telefonicznego kontaktu z klientem, komunikacji werbalnej i pisemnej.
6. Wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem w bezpośrednim kontakcie z klientem.
7. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku osób wcześniej zatrudnionych w jednostkach , o których mowa w art.2 ustawy o pracownikach samorządowych umowa zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy.
8. Proponowany termin zatrudnienia: 1 lipca 2023 r. bądź inny ustalony z pracodawcą.
Dokumenty należy składać lub przesłać do: 07 czerwca 2023 r. do godz.15:30 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ul. ks. E. Łudzika 1, 34-114 – z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych”. W ofercie prosimy o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o terminie przeprowadzenia II etapu rekrutacji.

Inne informacje:


• Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
• Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
• Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy,
• Nabór może zostać zakończony bez zatrudnienia żadnej/żadnego z kandydatek/kandydatów
• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnica.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu
poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

 

Naszym pracownikom oferujmy


• stabilne zatrudnienie, na podstawie umowy o pracę
• wynagrodzenie miesięczne złożone z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku stażowego w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „trzynastka”,
• nagrody roczne,
• nagrody jubileuszowe,
• pakiet świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
• rozwój osobisty i zawodowy
• możliwość udziału w nieodpłatnych szkoleniach

 

 

Kierownik GOPS

w Brzeźnicy

Grzegorz Wojtas

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy w związku z przystąpieniem do realizacji Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023„

finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

poszukuje

Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej

 

 

1. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

a) posiadające kwalifikacje na następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub

b) minimum 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

2. W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagane jest także: zaświadczenie o niekaralności;

informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru oraz pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

3. Wymagania dodatkowe:

  • Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy.
  • Predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi.
  • Komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi.

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w: wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych, korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury, zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

Umowa cywilno-prawna. Usługa realizowana w okresie od dnia zatrudnienia do 31.12.2023 roku.
Świadczenie usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na asystenta osoby niepełnosprawnej” w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ul. Ks. E. Łudzika 1 pok. nr 113.

                                                             

Grzegorz Wojtas

Kierownik GOPS