FE RP MAL EU

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w związku z Zarządzeniem Nr OS.0050.487.2024 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w ramach zachowania trwałości projektu „Mali Giganci II” obejmującego usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Wójt Gminy Brzeźnica ogłaszanabór kandydatów na członków Komisji ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w ramach zachowania trwałości projektu „Mali Giganci II” obejmującego usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład Komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych wart. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
 4. akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

 

Do członków Komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 12 czerwca 2024 roku (liczy się data wpływu) do Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Załączniki do pobrania :

 

Formularz Zgłoszenia

 

 

 

FE RP MAL EU

 

Zarządzenie Nr OS.0050.487.2024

Wójta Gminy Brzeźnica

z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w ramach zachowania trwałości projektu „Mali Giganci II” obejmującego usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 40), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w związku z Uchwałą Nr LXI/532/2023 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku.

 

Wójt Gminy Brzeźnica

zarządza, co następuje:

 

§1.

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku zadania publicznego w ramach zachowania trwałości projektu „Mali Giganci II” obejmującego usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 2. Regulamin otwartego konkursu ofert oraz zasady i tryb jego przeprowadzenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2.

 

Na realizację zadania, o którym mowa w §1, przeznacza się kwotę w maksymalnej wysokości 262 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy – 262 000,00 zł.

 

§3.

Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeźnica,
 2. na stronie internetowej Gminy Brzeźnica,
 3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica.

 

§4.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zajmującemu się współpracą  z organizacjami pozarządowymi.

 

§5.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brzeźnica.

 

§6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr OS.0050.479.2024 >> pobierz

 

Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 14 maja 2024 r.

 

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach, ul. Szkolna 1 , 34-113 Sosnowice

 

I. Organ prowadzący szkołę:

Gmina Brzeźnica
ul. Krakowska 109

34-114 Brzeźnica

 

II. Nazwa i adres szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach
ul. Szkolna 1
34-113 Sosnowice

 

III. Wymagania wobec kandydata:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 2578 z późn. zm.).

 

IV. Wymagane dokumenty osoby przystępującej do konkursu:

Zgodnie z §1 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428 z późn. zm.) oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

 

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu, wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach,

2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ust. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6. w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 672 z późn. zm.),
 • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopięzaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8. świadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9. świadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 104 z późn. zm.),

11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów( t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 273 oraz z 2021 r. poz. 255 i 464 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.,

12. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego -oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),

15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

16. w przypadku, gdy kandydat podaje dodatkowe dane osobowe, których przedstawienie nie wynika z przepisów proszony jest również o złożenie oświadczenia, w którym deklaruje, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych dobrowolnie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

V. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem:

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach” w terminie do dnia 29 maja 2024 r. w siedzibie Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, które znajduje się w budynku Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego, pok. 112, ul. ks. Eugeniusza Łudzika 1, 34-114 Brzeźnica lub przesłać na adres: Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, ul. ks. Eugeniusza Łudzika 1, 34-114 Brzeźnica (decyduje data wpływu do Gminnego Centrum).

2. Dopuszcza się złożenie ofert w postaci elektronicznej za pomocą ePUAP na adres odbiorcy Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy: /GCUWBrzeznica/SkrytkaESP. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

3. Oferty, które wpłyną do Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.

4. O terminie i miejscu przeprowadzeniu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznie, w przypadku, gdy oferta została złożona w postaci elektronicznej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.

5. Kandydat zgłasza się na postępowanie konkursowe z dokumentem tożsamości.

6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica.

 

 

Brzeźnica, dnia 14 maja 2024 roku

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr OS.0050.477.2024 >> pobierz

 

Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 14 maja 2024 r.

 

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie, ul. św. Floriana 19, 34-114 Marcyporęba 

 

 

I. Organ prowadzący szkołę:

Gmina Brzeźnica
ul. Krakowska 109

34-114 Brzeźnica

 

II. Nazwa i adres szkoły:

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
ul. św. Floriana 19
34-114 Marcyporęba

 

III. Wymagania wobec kandydata:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 2578 z późn. zm.).

 

IV. Wymagane dokumenty osoby przystępującej do konkursu:

Zgodnie z §1 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428 z późn. zm.) oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

 

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu, wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie,

2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ust. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6. w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 672 z późn. zm.),
 • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopięzaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8. świadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9. świadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 104 z późn. zm.),

11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów( t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 273 oraz z 2021 r. poz. 255 i 464 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.,

12. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego -oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),

15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

16. w przypadku, gdy kandydat podaje dodatkowe dane osobowe, których przedstawienie nie wynika z przepisów proszony jest również o złożenie oświadczenia, w którym deklaruje, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych dobrowolnie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

V. Termin i sposób składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem:

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie” w terminie do dnia 29 maja 2024 r. w siedzibie Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, które znajduje się w budynku Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego, pok. 112, ul. ks. Eugeniusza Łudzika 1, 34-114 Brzeźnica lub przesłać na adres: Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, ul. ks. Eugeniusza Łudzika 1, 34-114 Brzeźnica (decyduje data wpływu do Gminnego Centrum).

2. Dopuszcza się złożenie ofert w postaci elektronicznej za pomocą ePUAP na adres odbiorcy Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy: /GCUWBrzeznica/SkrytkaESP. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

3. Oferty, które wpłyną do Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.

4. O terminie i miejscu przeprowadzeniu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznie, w przypadku, gdy oferta została złożona w postaci elektronicznej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.

5. Kandydat zgłasza się na postępowanie konkursowe z dokumentem tożsamości.

6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica.

 

 

Brzeźnica, dnia 14 maja 2024 roku