DK Logo

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia

 

działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje
z zakresu:  

1. Ogłoszenie naboru wniosków 7/2020

podnoszenia wartości produktów, tworzenia miejsc pracy, zachęcania młodych ludzi i propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury w ramach poddziałania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
2. Ogłoszenie naboru wniosków 8/2020

podnoszenia wartości produktów, tworzenia miejsc pracy, zachęcania młodych ludzi i propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury w ramach poddziałania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
3. Ogłoszenie naboru wniosków 9/2020

propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
4. Ogłoszenie naboru wniosków 10/2020

propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
5. Ogłoszenie naboru wniosków 11/2020

wspierania i wykorzystywania atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacji na rzecz łagodzenia zmiany klimatu w ramach poddziałania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
6. Ogłoszenie naboru wniosków 12/2020

tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


na stanowisko pracy

 

Dyrektor Publicznego Żłobka w Chrząstowicach

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Gabriela Kwarciak zamieszkała w Woźnikach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Gabriela Kwarciak wykazała się znajomością przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała wymaganą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

 

 

Ogłoszenie Nr GCUW.1110.1.2020

 

Data ukazania się ogłoszenia: 10 wrzesień 2020 r.

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA

UL. KRAKOWSKA 109

34 -114 BRZEŹNICA

 

ogłasza nabór na stanowisko: DYREKTOR PUBLICZNEGO ŻŁOBKA W CHRZĄSTOWICACH

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (formalne):

 

 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282) określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych;
 2. wykształcenie wyższe i co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi (art. 13 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 326 z późn. zm.);
 3. kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie został skazany prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;
 4. kandydatem może być osoba, która:
  1. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
  2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
  3. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • posiadanie kwalifikacji:

- pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo - wychowawczego, pedagoga społeczno - wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

- ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub

- odbyte nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiadanie co najmniej wykształcenia wyższego na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyte 80 - godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności;

 1. znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych środków pozabudżetowych;
 2. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji;
 3. znajomość aktów prawnych dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o ochronie danych osobowych, kodeks pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych;
 4. znajomość Statutu Publicznego Żłobka w Chrząstowicach;
 5. znajomość zasad rachunkowości budżetowej;
 6. umiejętność kierowania zespołem pracowników, myślenia strategicznego, delegowania zadań;
 7. dyspozycyjność;
 8. samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność;
 9. odporność na stres;
 10. wysoka kultura osobista, komunikatywność;
 11. dobra organizacja pracy;
 12. biegła znajomość obsługi komputera.

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością Żłobka.
 2. Zapewnienie należytego stanu higieniczno - sanitarnego Żłobka oraz bezpiecznych warunków pracownikom i wychowankom Żłobka.
 3. Dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka.
 4. Realizacja zadań statutowych oraz właściwe gospodarowanie środkami finansowymi określonymi w rocznym planie finansowym Żłobka i ponoszenie odpowiedzialności za jego prawidłowe wykonanie.
 5. Prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i zapewnienie jego należytej ochrony jak również jego właściwe wykorzystanie.
 6. Stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 7. Należyte planowanie, organizowanie pracy żłobka i usprawnianie jego organizacji.
 8. Zapewnianie pomocy pracownikom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym.
 9. Prowadzenie stałego nadzoru nad należytym wykonaniem obowiązków służbowych przez podległych pracowników.
 10. Współpraca z rodzicami.
 11. Współdziałanie z organem prowadzącym oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami,
 12. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
 13. Praca z dziećmi w charakterze opiekuna.
 14. Budowanie pozytywnego wizerunku jednostki i doskonalenie standardów opieki w żłobku.

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV);
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 5. kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności;
 6. kopia świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie;
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
 8. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;
 11. oświadczenie o rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 12. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
 13. oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 14. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282).

Uwaga !

 

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata „za zgodność z  oryginałem”, data i podpis kandydata.

Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

 

5. WARUNKI PRACY:

 1. Wymiar czasu pracy   - 1/8 etatu, planowana data zatrudnienia: 01.10.2020 r.
 2. Praca na stanowisku zarządzającym, decyzyjnym, wymagająca odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu, kształtowania dobrych relacji interpersonalnych.
 3. Praca o charakterze administracyjnym, siedząca, chodząca, wymagająca kontaktów z instytucjami i innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań.
 4. Siedziba Publicznego Żłobka znajduje się: Chrząstowice 34, 34 - 114 Brzeźnica.

 

6. INFORMACJA:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Publicznym Żłobku w Chrząstowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

 

7. SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, ul. Krakowska 111, 34 – 114 Brzeźnica (liczy się data wpływu do Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Chrząstowicach” do dnia 22 września 2020 r. do godziny 15:00.

Oferty, które wpłyną do Gminnego Centrum po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e - mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

8. INFORMACJE DODATKOWE:

Komisja powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica działa dwuetapowo:

I etap – ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – merytoryczna ocena kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu zagadnień określonych w pkt 2 i 3 niniejszego ogłoszenia o naborze.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej gminy (www.brzeznica.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34 – 114 Brzeźnica.

 

9. KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta,   z siedzibą przy ulicy Krakowskiej 109, 34 - 114 Brzeźnica.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko: Dyrektora Publicznego Żłobka w Chrząstowicach.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych określonych w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w Kodeksie Pracy, a samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, m. in.: dostawcy usług teleinformatycznych. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru obejmująca Pani/Pana imię, nazwisko i miejsce zamieszkania będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, a odbiorcami mogą być osoby zapoznające się z tą tablicą oraz korzystające z ww. strony internetowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, upowszechnienie określonych Pani/Pana danych osobowych będzie realizowane przez okres 3 miesięcy. Następnie Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z niniejszym procesem oraz do momentu przedawnienia roszczeń.
 7. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w ustawie o pracownikach samorządowych i Kodeksie Pracy, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

                                                                                              

                                                                                                          

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

Załączniki do pobrania :

 

1. Kwestionariusz Osobowypobierz

 

 

 

 

Ogłoszenie nr:   K.210.4.2020

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko pracy

Podinspektora w Urzędzie Gminy Brzeźnica

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie dokonano wyboru kandydata.

 

 

Brzeźnica, dnia: 2020-07-07

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

 

 

PLAK M

 

Wójt Gminy Brzeźnica

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728) Wójt Gminy Brzeźnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Brzeźnica.

1. Kandydat na rachmistrza terenowego może być osoba:


1) pełnoletnia,

2) zamieszkująca na terenie gminy Brzeźnica,

3) posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługująca się językiem polskim w mowie i piśmie,

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Kandydat na rachmistrza terenowego:


1) zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego,

2) jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego,

3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.


4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

7. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

1) Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);

2) Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;

3) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał.2)

4) Informacja dotycząca RODO (zał. 3).

8. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Adres do doręczeń: Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica.

9. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Barbara Klęczar – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, tel. 33 879 20 29 w.37 lub Pani Aneta Janicka – koordynator gminny, tel. 33 879 20 29 w.24.

 

 Załączniki do pobrania :

 

1. Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrzapobierz
2. Oświadczenie o niekaralnościpobierz
3. INFORMACJA O PRZETWRZANIU DANYCH OSOBOWYCHpobierz

 

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

Gminny Komisarz Spisowy

/-/ Bogusław Antos