INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający działając z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania cenowego na zadanie pn.: „Dostawa materiałów biurowych do budynku Urzędu Gminy Brzeźnica do końca 2024 roku”.

 

W terminie składania ofert w postępowaniu oferty złożyli:

 

 

Numer ofertyFirma (nazwa) adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

(zł)

1.

 

Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o. ul. Golikówka 7,
30-723 Kraków

 


Część 1 –   9 356,36

Część 2 –   7 516,03
2.

 

F.H.U. Biuroexpres Sabina Mrózek, oś. Złotej Jesieni 13,

31-828 Kraków

 

Część 1 –   9 539,95

Część 2 –   7 223,50

 

 

Wykonawcom dziękujemy za złożenie ofert.

 

Otrzymują:

 1. www.brzeznica.pl
 2. a/a

Ogłoszenie Nr K.210.2.2024

Data ogłoszenia: 11 lipca 2024 r.

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA UL. KRAKOWSKA 109 34-114 BRZEŹNICA ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor - ekodoradca

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DLA KANDYDATA (formalne):

 

 1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 3. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. Posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku.
 6. Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 7. Staż pracy:

- w przypadku wykształcenia średniego: posiada 3 letni staż pracy,

- w przypadku wykształcenia wyższego: staż pracy nie jest wymagany.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE DLA KANDYDATA:

 

 1. Preferowane wykształcenie kierunkowe w zakresie zadań wymienionych w pkt.3 ogłoszenia.
 2. Roczne doświadczenie w administracji samorządowej/rządowej lub w instytucjach powołanych do ochrony środowiska.
 3. Doświadczenie w zakresie wykonywania audytów energetycznych, ekologicznych, efektywności energetycznej, sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.
 4. Doświadczenie w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, studiów wykonalności, dokumentów typu PONE, PGN, POP.
 5. Ukończenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska, efektywności energetycznej, profesjonalnej prezentacji.
 6. Znajomość zagadnień samorządu terytorialnego.
 7. Znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
  o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego oraz uregulowań dotyczących zakresu zadań określonych w pkt 3 ogłoszenia.
 8. Ogólna wiedza o Gminie Brzeźnica, strukturze Urzędu Gminy oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.
 9. Znajomość ogólnej sytuacji środowiskowej i stanu jakości powietrza w Polsce.
 10. Umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych (MS Office, Internet).
 11. Umiejętności szybkiego uczenia się, umiejętności strategiczne.
 12. Elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie.
 13. Gotowość do pracy w niestandardowych godzinach, dostosowanych do potrzeb mieszkańców.
 14. Komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań.
 15. Samodzielność działania.
 16. Umiejętność prowadzenia negocjacji.
 17. Swobodne prowadzenie korespondencji, rozmów telefonicznych oraz spotkań z interesariuszami/klientami.
 18. Umiejętność pracy w zespole.
 19. Prawo jazdy kat. B.

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 

 1. Wykonywanie zadań związanych z realizacją projektów dotyczących instalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach mieszkańców gminy Brzeźnica oraz budynkach użyteczności publicznej.
 2. Współtworzenie gminnej strategii ochrony powietrza.
 3. Aktualizacja i integracja gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej Gminy Brzeźnica z perspektywą na 2025 rok – aktualizacja..
 4. Nadzór nad wdrażaniem przyjętej w gminie strategii gospodarki niskoemisyjnej poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych.
 5. Pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego.
 6. Pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie.
 7. Pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację.
 8. Udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz modernizacji energetycznej budynku.
 9. Prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła.
 10. Monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach realizowanych zadań.
 11. Przygotowywanie projektów umów w zakresie realizowanych zadań.
 12. Rozliczanie wydatków związanych z realizacją poszczególnych zadań.
 13. Przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań w zakresie ochrony powietrza o charakterze zewnętrznym oraz dla instytucji zewnętrznych.
 14. Współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi w WFOŚiGW w Krakowie ekspertami ds. energetyki etc.).
 15. Przeprowadzanie kontroli planowych w gospodarstwach prywatnych oraz podmiotach gospodarczych w zakresie przestrzegania prawa ochrony środowiska, zakazu spalania odpadów komunalnych w paleniskach oraz nakazów, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wprowadzonych na obszarze Województwa Małopolskiego.
 16. Obsługa platformy Ekointerwencje (w tym kierowanie spraw do ukarania w razie wystąpienia).
 17. Pobieranie próbek popiołu do badań i obsługa karnych zgłoszeń.
 18. Wykonywanie zadań związanych kompleksowa obsługą mieszkańców gminy w zakresie realizacji Programu „Czyste Powietrze” (w tym obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego).
 19. Zbieranie informacji w celach inwentaryzacyjnych- tworzenie ankiet, prowadzenie spotkań, obsługa bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków oraz innych baz tworzonych w tym zakresie (w tym aktualizacja bazy CEEB na podstawie danych przekazywanych przez właścicieli i zarządców budynków).
 20. Świadczenie pomocy osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym w uzyskaniu dofinansowania do inwestycji w poprawę efektywności energetycznej oraz poprzez edukację w zakresie oszczędności energii.
 21. Koordynowanie prac Zespołu ds Zagrożenia Ubóstwa Energetycznego.
 22. Stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach.
 23. Wykonywanie zadań zleconych przez Wójta Gminy.

 

4. WARUNKI PRACY:

 

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 2. Wynagrodzenie zasadnicze: od 4 400 zł + dodatek stażowy.
 3. Umowa o pracę.
 4. Miejsce pracy: Urząd Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109.
 5. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 6. Praca w terenie.

 

5. INFORMACJA:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Brzeźnica w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

 

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys (CV),
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. Kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności,
 6. Kopia świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie,
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
 8. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530),

 

Uwaga!

 

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6 ogłoszenia muszą być własnoręcznie podpisane a w przypadku składanych kopii, powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez kandydata oraz opatrzone datą i podpisem kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty pod względem formalnym.

 

7. SKŁADANIE OFERT:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Gminy Brzeźnica lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109 34 – 114 Brzeźnica (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy) z dopiskiem. „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora – ekodoradcy w Urzędzie Gminy Brzeźnica” do dnia 23 lipca 2024 r. do godz. 15:30.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty – dokumenty aplikacyjne przesłane drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

8. INFORMACJE DODATKOWE:

 

Komisja powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica działa dwu etapowo:

I etap – ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – merytoryczna ocena kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu zagadnień określonych w pkt 2 i 3 niniejszego ogłoszenia o naborze.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko: Podinspektora - ekodoradcyw Urzędzie Gminy Brzeźnica.

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej gminy (www.brzeznica.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109.

 

10. KLAUZULA INFORMACYJNA:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Gminy Brzeźnica reprezentowany przez Wójta, z siedzibą przy ulicy Krakowskiej 109, 34-114 Brzeźnica. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby Administratora lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko referenta w Urzędzie Gminy Brzeźnica oraz w celu upublicznienia wyników procesu rekrutacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających w szczególności z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody udzielonej na piśmie poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia w formularzu lub w dokumentach aplikacyjnych.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru obejmująca Pani/Pana imię, nazwisko i miejsce zamieszkania będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej urzędu oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, a odbiorcami mogą być osoby zapoznające się z tą tablicą oraz korzystające z w/w strony internetowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, upowszechnienie określonych Pani/Pana danych osobowych będzie realizowane przez okres 3 miesięcy, a pozostałe Pani/Pana dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.
 7. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

                                                                                            

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

Kwestionariusz Osobowy >> pobierz

 

 

 

Treść Ogłoszenia >> pobierz

 

Kwestionariusz Osobowy >> pobierz

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

                          

Urząd Gminy Brzeźnica, przyjmuje oferty cenowe na realizację zadania pn.:

Dostawa materiałów biurowych do budynku Urzędu Gminy Brzeźnica do końca 2024 roku”

 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Brzeźnica, Urząd Gminy w Brzeźnicy

ul. Krakowska 109,

34-114 Brzeźnica

 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy Brzeźnica w roku 2024 w dwóch częściach :

- część 1 – materiały biurowe

- część 2 – papier biurowy


zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 , do niniejszego ogłoszenia.

W ofercie cenowej (exel) należy podać wartość zamówienia dla poszczególnych pozycji wymienionych w załączniku nr 1 i 2 wraz z dostawą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. Urząd Gminy   Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109 .

Zakres poszczególnych partii zamówienia ustalony będzie każdorazowo zleceniem , w zakresie asortymentowym i cenowym wymienionym w załączniku nr 1 przedłożonym przez Dostawcę.

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć materiały biurowe i eksploatacyjne wyłącznie spełniające wymagane normy jakościowe obowiązujące w tym zakresie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości materiałów   przy zachowaniu wartości ceny z załącznika nr 1, 2 dostawcy.

 

II. Termin realizacji zadania: Dostawa materiałów biurowych będzie realizowana sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w terminie – do dnia 30.12.2024 r.

 

III. Warunki wymagane od wykonawców.

Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

    

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część 1: Dostawa materiałów biurowych

Część 2: Dostawa papieru biurowego

1. Zamawiający wymaga, aby oferent dołączył do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 1,lub załącznik nr 2 albo dwa załączniki w programie Exel   - w wersji elektronicznej oraz jako skan dokumentu.

2. Cena ogółem podana w ofercie nie może być pomniejszona o ewentualny upust czy współczynnik zmniejszający, należy je uwzględnić w cenie jednostkowej ( załącznik 1).      

Brak wyceny którejkolwiek pozycji w załączniku nr 1 spowoduje odrzucenie oferty.

 

     V. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Brzeźnica, Pani Renata Gajos

pod numerem telefonu (033) 879 20 29 wew. 10 .

     VI. Oferty należy składać:

Załączony formularz ofertowy do zaproszenia należy wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej opatrzonej podpisem (oraz jako skan dokumentu), na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą albo złożyć na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Brzeźnica ul. Krakowska 109 do dnia 10.07.2024 r. do godziny 14.00. W przypadku dostarczenia oferty pocztą lub złożenia jej na dzienniku podawczym, załącznik/załączniki w programie Exel należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Oferta otrzymana po wyznaczonym przez zamawiającego terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

Oferta musi obejmować całość zamówienia części 1 lub 2.

 

VII. Zamawiający udzieli zamówienia:

       Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto za całość przedmiotu dostawy określonej w załączniku do ogłoszenia.

Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

VIII. Po wyborze dostawcy z wybranym oferentem zostanie sporządzona umowa na dostawę materiałów biurowych.

Umowa ta będzie zawierała m.in. zapisy o treści:

 • Realizacja umowy nastąpi w terminie od dnia podpisania umowy do 30.12.2024 r.
 • dostawa materiałów biurowych nastąpić ma bezpośrednio do Urzędu Gminy w Brzeźnicy na koszt Dostawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym, którego reprezentować będzie Pani Renata Gajos.
 • każdorazowa dostawa poprzedzona zostanie zamówieniem zgłoszonym Dostawcy telefonicznie i e-mailem lub faxem.
 • po zgłoszeniu zamówienia przez Zamawiającego w w/w sposób dostawa musi być zrealizowana w terminie 2 dni roboczych.
 • Zamawiający zbada towar w terminie 2 dni roboczych od dnia jego dostarczenia
 • w przypadku wad lub braków ilościowych Zamawiającemu przysługuje reklamacja natomiast Dostawca w terminie 5 dni od jej otrzymania ma obowiązek wyrównać braki i wyeliminować wady.
 • po otrzymaniu i zweryfikowaniu dostarczonego towaru Zamawiający dokona zapłaty przelewem na konto Dostawcy w ciągu 30 dni od dostarczenia faktury VAT do Urzędu Gminy w Brzeźnicy.
 • podane w ofercie przez Dostawcę, a przyjęte przez Zamawiającego w specyfikacji do umowy ceny towarów nie ulegną zmianie, chyba że nastąpi zmiana stawki podatku VAT.
 • ilości materiałów biurowych wskazana powyżej jest ilością szacunkową, może być zwiększyć lub zmniejszona do 20%

 

IX. Informacja o wyborze wykonawcy: zostaną zamieszczona na stronie internetowej Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl .

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania na każdym jego etapie.

 

XI. Informacje ogólne

 1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.
 2. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostają o tym zawiadomieni wszyscy, którzy złożyli ofertę.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

XI. Ochrona danych osobowych – RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Brzeźnica jest Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta z siedzibą przy ul. Krakowskiej 109, 34-114 Brzeźnica, tel. (33) 879 20 29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie, pisząc na adres siedziby Administratora

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku/żądania na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Następnie Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.

4.Pani/Pana dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

7.W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji wniosku/żądania.

9.Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

 

Załączniki:

 

1. Formularz cenowy. >> pobierz

2. Formularz exel. 1. >> pobierz

3. Formularz exel. 2. >> pobierz

 

 

 

FE RP MAL EU

 

OGŁOSZENIE

wyniku otwartego konkursu ofertna realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach zachowania trwałości projektu „Mali Giganci II” obejmującego usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia w/w konkursu wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta:

 

Stowarzyszenie Nowa Perspektywa, ul. Kazimierza Wielkiego 31,

38-340 Biecz, NIP 738-214-84-54, Regon 361956894, KRS 0000563787

 

 

Nazwa zadania publicznego:

 

zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej w ramach zachowania trwałości projektu „Mali Giganci II” obejmującego usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Wysokość przyznanych środków publicznych:  262 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)

 

Uzasadnienie:

 

Oferta złożona przez w/w organizację pozarządową spełniła wymogi określone w w/w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji poszczególnych zadań mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.