GL SES ABSOL MW dniu 12 lipca 2020 roku odbyła się XIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Brzeźnica, która miała uroczysty charakter ze względu na podjęcie uchwały o udzieleniu Wójtowi Gminy wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzeźnica za 2020 rok.

 

 

 

Głównym tematem porządku obrad obok stałych punktów było zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz udzielenie Wójtowi Gminy wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

 

Sprawozdanie finansowe uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeźnica. Radni w trakcie swoich posiedzeń szczegółowo przeanalizowali sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe gminy za 2019, informację o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz raport o stanie gminy za 2019 rok.


Na sesji nie zabrakło również wizualnej prezentacji raportu o stanie gminy przedstawionej przez Wójta Gminy – Bogusława Antosa.

Radni Gminy Brzeźnica jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Brzeźnica – Bogusławowi Antos wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.


Wójt podziękował Radzie Gminy, sołtysom, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom urzędu za świetną współpracę, jednomyślność oraz aprobatę kierunków rozwoju gminy i proponowanych priorytetów.

 

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz

 

 

 

Film Wideo copyTransmisja Wideo - Archiwalna z Sesji Rady Gminy >> zobacz