TABLICA OGLWójt Gminy Brzeźnica informuje, iż w związku z przystąpieniem do opracowania „Ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków”, wymaganej przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) w miesiącach lipiec - wrzesień 2019 r. na terenie Gminy Brzeźnica przeprowadzana będzie inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

 

 

 

Powyższą inwentaryzację przeprowadzi Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Brzeźnica.

 

Mieszkańców Gminy Brzeźnica uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji (wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej).

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

/-/ Bogusław Antos