RADA K 2018 2023 M v4W dniu 5 czerwca 2019 roku w Galerii Polsko - Słowackiej w Brzeźnicy odbyła się VII Sesja Rady Gminy Brzeźnica VIII kadencji.

 

 

 

 

Głównym tematem porządku obrad obok stałych punktów było przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Brzeźnica za 2018 rok oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 

>>    Dokument do pobrania - Raport o stanie Gminy Brzeźnica   <<

Sprawozdanie finansowe uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeźnica. Radni w trakcie posiedzeń komisji szczegółowo przeanalizowali przedstawiony przez Wójta Raport o Stanie Gminy oraz sprawozdania finansowe za 2018 rok.

Na 14 obecnych radnych za udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok zagłosowało jednogłośnie 14 radnych.

 

Wójt Gminy podziękował wszystkim „ …jest to nasz wspólny sukces, radnych, sołtysów, dyrektorów jednostek i pracowników urzędu, za co wszystkim dziękuję”


Ważnym punktem porządku sesji było przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym. Jak zawsze, pozwoliło ono w sposób obrazowy a jednocześnie precyzyjny, zapoznać radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości z bieżącymi

W kolejnych punktach porządku obrad Radni Gminy podjęli uchwały zgodnie z porządkiem obrad, których treść jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeźnica.

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za przybycie oraz zakończyła obrady.

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz

 

 

 

Film Wideo copy VII Sesja Rady Gminy Brzeźnica >> zobacz