HERBNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2019 roku,  poz.506) Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica zwołuje na dzień 05 czerwca 2019 roku (środa) na godz.13:00 VII SESJĘ VIII KADENCJI RADY GMINY BRZEŹNICA, która odbędzie się w Galerii Polsko-Słowackiej  w Brzeźnicy z następującym porządkiem obrad:

 

 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


2.
Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Brzeźnica.

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym.

5.   Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Brzeźnica za 2018 rok - debata nad raportem,         >>    Dokument do pobrania - Raport o stanie Gminy Brzeźnica   <<


6. Przedstawienie Uchwały Nr S.O.XV/423/30/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeźnica za 2018r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Brzeźnica na dzień 31 grudnia 2018 r.

7. Przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeźnica z dnia 9 maja 2019r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brzeźnica z tytułu wykonania  budżetu Gminy Brzeźnica  za 2018  rok.

8. Przedstawienie  Uchwały Nr S.O.XV/424/17/19 z dnia  27 maja 2019r. Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotyczącej zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeźnica w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Brzeźnica z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:


1) udzielenia Wójtowi Gminy Brzeźnica wotum zaufania,

2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brzeźnica za 2018 rok,

3) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,

4) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2019,

5) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica,

6) umorzenia pożyczki udzielonej Parafialnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Pobiedr

7) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Brzeźnica,

8) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica, od dnia 1 września 2019 roku,

9) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,

10) utworzenia Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Gminie Brzeźnica,

11) zmiany Uchwały Nr VI/52/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 07 maja 2019 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Gminy Brzeźnica na okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy,

12) zmiany nazwy ulicy w miejscowości Brzeźnica.

10. Interpelacje i zapytania do Wójta Gminy Brzeźnica.


11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania do Wójta Gminy.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica

/- / Jadwiga Kozioł