TABLICA OGLOgłoszenie Nr K.210.1.2019

 

 

 

 

 

 

Data ukazania się ogłoszenia: 21 luty 2019 r.

 

URZAD GMINY W BRZEŹNICY

UL. KRAKOWSKA 109

34-114 BRZEŹNICA

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze   - podinspektor ds. inwestycji

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (formalne):

 

 1. Spełnienie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. Wykształcenie wyższe (kierunek: administracja, ekonomia, budownictwo, zarządzanie) lub wykształcenie średnie branżowe (z zakresu: administracja, ekonomia, budownictwo) i 3-letni staż pracy,
 3. Umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietu MS OFFICE.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 

 1. Co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej na stanowisku zajmującym się inwestycjami,
 2. Prawo jazdy kat. B,
 3. Znajomość podstaw funkcjonowania samorządu gminnego, ogólna znajomość zasad kosztorysowania, znajomość prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, kodeksu postepowania administracyjnego,
 4. Doświadczenie zawodowe związane z pozyskiwaniem środków unijnych,
 5. Dobra organizacja pracy,
 6. Odpowiedzialność, skrupulatność, zaangażowanie, dokładność, samodzielność, komunikatywność,
 7. Umiejętność planowania, zarządzania pracą oraz czasem,
 8. Wysoka kultura osobista.

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 

 1. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji  gminnych,
 2. Uzyskiwanie stosownych zezwoleń na wykonywanie robót budowalnych,
 3. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 4. Przygotowywanie umów z wykonawcami i nadzór nad ich wykonywaniem,
 5. Nadzór merytoryczny nad realizacją inwestycji,
 6. Udział w czynnościach odbiorczych i rozliczeniowych inwestycji z wykonawcami,
 7. Pomoc w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji, wniosków o płatność i rozliczenia projektów dofinansowywanych ze środków UE i innych dotacji, zewnętrznych,
 8. Współpraca z projektantami inwestycji oraz wszystkimi osobami uczestniczącymi w procesie inwestycji,
 9. Kompletowanie i bieżące przekazywanie do archiwum zakładowego akt i dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną,
 10. Opracowywanie sprawozdań i informacji z zakresu prowadzonych spraw w tym analiz i sprawozdań GUS.

 

4. WARUNKI PRACY:

 

 1. Wymiar czasu pracy     -   pełny etat,
 2. Praca o charakterze administracyjnym, siedząca, chodząca, wymagająca wyjazdów w teren, kontaktów z instytucjami i innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań.  Biuro mieści się na drugim piętrze budynku urzędu gminy: Brzeźnica ul. Krakowska 109.

 

5. INFORMACJA:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Brzeźnica, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

 

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. List motywacyjny
 2. Życiorys (CV)
 3. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 4. kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności,
 5. Kserokopia świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie,
 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
 8. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

 

! Uwaga !


Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6 ogłoszenia muszą być własnoręcznie podpisane a w przypadku składanych kopii, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

 

SKŁADANIE OFERT:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Gminy Brzeźnica (dziennik podawczy lub sekretariat) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109 34 – 114 Brzeźnica (liczy się data wpływu do urzędu gminy) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. inwestycji” do dnia 4 marca 2019 r. do godz. 15.00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Komisja powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica działa dwuetapowo:


I etap –ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – merytoryczna ocena kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu sprawdzającego z zakresu zagadnień określonych w pkt 2 ppkt 3 niniejszego ogłoszenia o naborze.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą :


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko: podinspektor ds. inwestycji przez Urząd Gminy Brzeźnica, zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).

 

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie niezwłocznie na stronie Internetowej gminy (www.brzeznica.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos