OGLOSZENIESzanowni mieszkańcy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Brzezinka ul. Promowa 57 od 02.01.2024 r. będzie czynny w każdą trzecią środę miesiąca od godz. 09 00- 17 00.

 

 

 

 

Do PSZOK właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeźnica w ramach ponoszonej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi mogą dostarczyć odpady zebrane selektywnie : papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury, szkło i opakowania ze szkła, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania wielomateriałowe, bioodpady, przeterminowane , leki odpady higieniczne, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzież.

 

Wszystkie wymienione odpady można oddawać do PSZOK w każdej ilości oprócz zużytych opon dla których wprowadzono limit – 4 szt. opon pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na nieruchomość zamieszkałą na rok oraz odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie przekraczającej 300 kg na nieruchomość zamieszkałą na rok.