5

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków gmina Brzeźnica otrzymała promesę wstępną w wysokości 0,5 mln zł na realizację zadania pn. Renowacja zabytkowego budynku kościoła p.w. św. Marcina w Marcyporębie.

 

 

 

 

Kościół św. Marcina w Marcyporębie – jest obiektem zabytkowym, o konstrukcji drewnianej, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Małopolskiego (nr rejestru A-921/M).Obiekt znajduje się również na Szlaku Architektury Drewnianej województwa małopolskiego.

Z krótkiego opisu zabytku - budynek drewniany, orientowany, konstrukcji zrębowej, ściany pokryte pionowo z listowaniem. Dach dwuspadowy kryty blachą z barokową sygnaturką. Wieża konstrukcji słupowo-ramowej z izbicą, nakryta ostrosłupowym hełmem. Prezbiterium zamknięte trójbocznie z dobudowaną zakrystią, stropy kasetonowe. Ściany pokryte polichromią z XIX i XX wieku. Po lewej stronie nawy znajduje się kaplica. Na wyposażenie obiektu składają się: - grupa Ukrzyżowania na belce tęczowej z krucyfiksem z XV wieku; - obraz Wniebowzięcia Matki Boskiej z XVII wieku; - kamienna renesansowa chrzcielnica z 1545 roku; - ambona rokokowa; -dwa portale: Długoszowski i manierystyczny.

Kościół wymaga wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich w celu zachowania i zabezpieczenia bryły architektonicznej przed postępującą degradacją. W związku z powyższym gmina Brzeźnica złożyła Wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, który zakłada m.in.: opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich w oparciu o posiadaną dokumentację, renowację elewacji drewnianej budynku kościoła, która będzie polegała na usunięciu powłok lakierniczych, wymianie uszkodzonych desek i łat, zabezpieczeniu ogniochronnemu oraz impregnacji elementów drewnianych. W ramach projektu zostanie wykonana również izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku kościoła. Całość prac zostanie udokumentowana w formie opisowej i fotograficznej, wraz ze zgłoszeniem terminów realizacji prac konserwatorskich i pod nadzorem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Jak podkreśla Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos - Tak duże dofinansowanie dla tego zadania pozwoli na wykonanie najbardziej pilnych prac, które zabezpieczą ten wyjątkowy obiekt przed dalszą degradacją. Raz jeszcze dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc związaną z pozyskaniem środków na realizację zadań związanych z ochroną zabytków na terenie gminy Brzeźnica (projekt renowacji kościoła w Sosnowicach, renowacja przydrożnych kapliczek oraz renowacja Kościoła w Marcyporębie). 1,2 mln złotych w ramach promesy wstępnej udzielonej gminie przez Bank Gospodarstwa Krajowego jest bardzo dużym wsparciem dla planowanych przez nas działań.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków kierowany był do gmin, powiatów oraz województw. Polega on na bezzwrotnym wparciu inwestycji dot. renowacji i odbudowy zabytków. Dofinansowanie może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, udział własny samorządu to minimum 2 proc. Operatorem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który przyjmował wnioski za pośrednictwem aplikacji Polski Ład i będzie wypłacał środki z programu.

4 808 projektów otrzymało łącznie ponad 2,5 mld zł dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Blisko 11 milionów złotych trafiło do powiatu wadowickiego - pomocą finansową objęto aż 30 projektów odnowy zabytków – z tego 3 na terenie gminy Brzeźnica.
Zainteresowanie programem w skali ogólnopolskiej było bardzo duże – jak zaznaczył Szef resortu kultury - w ramach pierwszego naboru do programu wpłynęło ponad 20 tys. wniosków na sumę ponad 11 mld zł.

 

RPOZ RPOZ RPOZ
RPOZ RPOZ RPOZ