RAPORT MRadni zadecydowali o jednogłośnym udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Brzeźnica Bogusławowi Antosowi jako wyraz akceptacji zrealizowanych działań w 2021 roku, przyczyniających się do rozwoju gminy i polepszających jakość życia jej mieszkańców. Wszystkie działania zostały zawarte w opracowanym za 2021 roku raporcie o stanie gminy.

 

 

 

 ABSOLUTORIUM D

 

W dniu 30 czerwca 2022 r. odbyła się XLV sesja VIII kadencji RADY GMINY BRZEŹNICA, w trakcie której Rada Gminy wyraziła pozytywną ocenę pracy Wójta Antosa w wydatkowaniu publicznych pieniędzy, głosując za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Gminy Brzeźnica za 2021 rok.

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęła prezentacja Raportu o stanie Gminy Brzeźnica za 2021 rok przez Wójta. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Wójta, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy.

  

Raport w pełnej wersji jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica. Zgodnie z procedurą, przedstawienie Raportu zakończyła debata na jego temat, w której radni zajęli swoje stanowiska. Podczas głosowania, zarówno w przypadku wotum zaufania, jak i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok, wszyscy Radni byli jednomyślni w podjęciu pozytywnych decyzji.

 

Materiał Wideo - Raport o Stanie Gminy Brzeźnica za 2021 przedstawiony przez Wójta Gminy Brzeźnica