PGW GLPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w 2021 roku wykonało na terenie Gminy Brzeźnica prace z zakresu: utrzymania, prac interwencyjnych i usuwania szkód powodziowych na łączną kwotę ok. 1 690 000,00 zł :

 

 

 

 

- dwukrotne koszenie obwałowań prawego walu rzeki Wisły w km 6+550-16+000 w miejscowości Łączany, Chrząstowice, Brzeźnica: prawego wału w km 0+000 do 0+800 i lewego wału w km 0+000 do 0+900 potoku Półwiejskiego oraz prawego i lewego wału w 0+000 do 1+875 potoku Brzeźnickiego,

- wykonanie stałego nadzoru nad obwałowaniami i śluzami rzeki Wisły oraz nad wałami cofkowymi potoku Półwiejskiego i potoku Brzeźnickiego,

- dokonano dwukrotnego przeglądu i kontroli stanu technicznego obwałowań,

- wykonano prace interwencyjne na potokach;

 

  • Brzeźnicki w km 2+100-3+000 w miejscowości Brzeźnica,

  • Brzeźnicki w miejscowości Nowe Dwory,

  • Sosnówka w miejscowości Sosnowice,

  • Kamieniecki w miejscowości Marcyporęba.

- wykonano naprawę wałów potoku Brzeźnickiego w miejscowości Brzeźnica,

- wykonano naprawę śluzy wałowej nr 12 prawy wał rzeki Wisły w km 9+780 w miejscowości Chrząstowice,

- wykonano naprawę śluzy wałowej nr 13 prawy wał rzeki Wisły w km 10+205 w miejscowości Chrząstowice,

- wykonano naprawę śluzy wałowej nr 14 prawy wał rzeki Wisły w km 10+880 w miejscowości Chrząstowice,

 

Po dokonaniu weryfikacji powstałych szkód powodziowych powstałych w wyniku przejścia nawalnych deszczy w miesiącu lipcu i sierpniu 2021 roku wykonano prace naprawcze:

 

- naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Brzeźnicki w km 9+800-10+400 w miejscowości Tłuczań,

- naprawa uszkodzeń w wyniku wylania cieku Brzeźnicki w km 11+120-11+180 w miejscowości Marcyporęba,

- naprawa uszkodzeń w wyniku wylania cieku Brzeźnicki w km 11+280 – 11+330 w miejscowości Marcyporeba,

- naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Brzeźnicki w km 8+750-8+830 w miejscowości Tłuczań.

Ponadto w ramach utrzymania Zespołu Obiektów Hydrotechnicznych Łączany-Skawina wykonano:

 

- dwukrotne koszenie obwałowań kanału i odmulanie rowów opaskowych,

- oczyszczenie syfonu Brzeźnickiego. W wyniku przeprowadzonych prac usunięte zostały ze studni wlotowych i wylotowych oraz przewodów syfonu zalegające namuły zapewniając w ten sposób prawidłowy przepływ wód potoku pod kanałem,

- prace remontowe polegające na zabezpieczeniu skarpy odwodnej prawego wału kanału na odcinku od km 1+079 do km 1+179 poprzez wykonanie lekkiego narzutu kamiennego z warstwą drenażową oraz naprawę obwałowania skarpy odwodnej w km 3+980 – 4+080 uszkodzonej przez bobry

- wykonano oświetlenie bramy powodziowej na kanale Łączany

 

 

12
Wały potoku Brzeźnickiego przed pracami

(miejscowość Brzeźnica)
Wały potoku Brzeźnickiego po wykonaniu prac

(miejscowość Brzeźnica)

 

 

3

Potok Sosnówka po pracach

(miejscowość Sosnowice) 

 

  

W zakresie prowadzonych inwestycji na terenie Gminy Brzeźnica obecnie realizowane jest zadanie pn.: „ Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Wisły na stanowisku górnym jazu Łączany”, w ramach którego wykonywane są prace budowlane na prawym brzegu rzeki obejmujące również wlot do kanału Łączany-Skawina i polegające na wykonaniu opaski z brusów stalowych (ścianki) typu Larsen 603 – wartość robót wynosi 2 688 869,05 zł. Zadanie podzielone jest na etapy.


Ponadto zlecono również wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „ Budowa pompowni odwodnieniowej przy rowie R w miejscowości Łączany”. Aktualnie trwa etap wydawania decyzji administracyjnych dla przedmiotowej inwestycji.  

 

Szanowni Mieszkańcy,

W perspektywie najbliższych kilku lat PGW Wody Polskie planuje zrealizować ambitny projekt „Ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Wisły na odcinku między Oświęcimiem a Krakowem” o wartości ponad 800 mln zł, budując 11 nowoczesnych polderów przeciwpowodziowych – czyli specjalnie przygotowanych terenów zalewowych, które w okresie wezbrania rzeki pozwalają na przejęcie z koryta Wisły nadmiaru wody i jej naturalną retencję.

To pozwoli ochronić około 100 000 osób i 2500 budynków komunalnych. Wszystkie podjęte przez PGW Wody Polskie działania związane z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych znacznie podniosą bezpieczeństwo przed wystąpieniem lokalnych podtopień jak również zabezpieczają mieszkańców naszej gminy przed powodzią.

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy w zakresie ochrony przeciwpowodziowej ze swej strony liczę w kolejnych latach na dalszą współpracę z PGW Wody Polskie.

 

Wójt Gminy Brzeźnica

/-/ Bogusław Antos