RANKING MGmina Brzeźnica w Rankingu Gmin Małopolski 2020 jako Gmina wiejska jest liderem w Małopolsce Zachodniej i na 16 pozycji w Małopolsce. Sukces w rankingu to ocena skutecznych działań całego samorządu, a tym samym potwierdzone dobre zarządzanie Gminą Brzeźnica.

 

 

 

 

Podczas spotkania na Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski wTauron Arenie w Krakowie, 22 września 2021r. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Małopolski 2020.


Ranking Gmin Małopolski jest wydarzeniem organizowanym przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wspólnie z Urzędem Statystycznym w Krakowie od 2010 roku. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie Gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno - gospodarczego.

Do opracowania rankingu wykorzystano 16 kryteriów. Ocenie poddawane były np. dochody, wydatki na oświatę, kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego, wskaźnik zadłużenia, saldo migracji, wyniki egzaminu ośmioklasisty.

W zeszłorocznej edycji po raz pierwszy wzięto pod uwagę wskaźniki związane z promowaniem idei zrównoważonego rozwoju, a wyróżnione gminy to nie tylko miejsca najlepiej rozwinięte pod względem rozwoju społeczno - gospodarczego, ale też dbające  o jakość życia swoich mieszkańców.


Na podstawie opracowanych wskaźników, oceniano działalność 179 samorządów (bez miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa). Czołówkę rankingu, stanowią te Gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe. Wskaźniki pozwoliły niezależnym ekspertom na wystawienie Gminie Brzeźnica bardzo dobrych notowań.

Według rankingu Gminy Zielonki, Niepołomice i Wielka Wieś to pierwsze trzy Gminy sprawnie realizujące swoje zadania własne, a w pierwszej 20-ce poza naszą Gminą znalazły się też Wadowice na 15 miejscu i Zator na 20 miejscu.