POLDER MSzanowni Państwo, W ramach prowadzonych konsultacji społecznych w sprawie budowy polderów przeciwpowodziowych w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa) uprzejmie informuję, że w dniu 14.04.2021r. Gmina Brzeźnica złożyła uwagi do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Projektu pn.: „Program działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa”.

 

 

 

Powodem złożenia uwag jest planowana lokalizacja polderu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Brzeźnica w miejscowości Łączany przysiółek Sokółka ( polder lewobrzeżny Rusocice).


Gmina składając uwagi poinformowała, że planowana lokalizacja przedsięwzięcia we wskazanym wyżej zakresie, w przypadku konieczności uruchomienia obiektu retencyjnego w lokalizacji „Rusocice” doprowadzi do zniszczenia terenu w którym gmina zamierza utworzyć tereny rekreacyjno - sportowe jak również w zakresie prowadzonych działalności gospodarczych i prowadzonych upraw rolniczych oraz zniszczenia infrastruktury technicznej.

W swoim wystąpieniu Gmina Brzeźnica wniosła o zmianę planowanego przedsięwzięcia w zakresie przesunięcia granicy lokalizacji polderu przeciwpowodziowego „Rusocice” do granic administracyjnych Gminy Brzeźnica, co spowoduje wyłączenie z zakresu inwestycji planowanych przez gminę działań oraz sąsiednich nieruchomości gruntowych.

 

Mapa z wnioskowanym terenem do zmiany granic lokalizacji polderu . >> pobierz

Wszystkie informacje związane z tym projektem wraz z lokalizacją polderów dostępne są na stronie:  www.wislakonsultacje.pl 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

/-/ Bogusław Antos