TABLICA OGLKomitet Rewitalizacji Gminy Brzeźnica jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy. a także sprawuje funkcje opiniodawczo - doradcze w sprawach związanych z opracowaniem i wdrożeniem Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2022, oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji w Gminie Brzeźnica.

 

 

 

 

 

Komitet Rewitalizacji liczy 15 członków, w tym:

 

2 przedstawicieli Rady Gminy Brzeźnica,

2 przedstawicieli Urzędu Gminy Brzeźnica,

2 przedstawicieli gminnych jednostek organizacyjnych,

4 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na obszarze Gminy Brzeźnica,

2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Brzeźnica działalność gospodarczą,

3 mieszkańców Gminy Brzeźnica, innych niż wymienieni w pkt. 1-5,

 

W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych – powyżej 15 osób, nastąpi publiczne losowanie w drodze, którego wyłoni się ostateczną reprezentację członków Komitetu.

 

Termin i miejsce losowania przekazuje do wiadomości mieszkańców w zwyczajowo przyjęty sposób Wójt Gminy Brzeźnica na 7 dni przed losowaniem w sposób zwyczajowo przyjęty.

W przypadku nie zgłoszenia się określonej liczby chętnych, Wójt Gminy uzupełnia skład Komitetu o brakujących przedstawicieli zgodnie z powyższym wykazem.

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji.

 

Deklaracja do pobrania >> pobierz

 

Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, którego ostatnim elementem jest opracowanie Raportu z Realizacji Gminnego.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie załączonej deklaracji oraz dostarczenie jej:

 

-       na dziennik podawczy Urzędu Gminy Brzeźnica w dniach i godzinach pracy Urzędu

-       lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica

-       lub za pomocą platformy epuap

 

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 4 listopada 2019 roku do 15 listopada 2019 roku w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy Brzeźnica.

Deklaracje niepodpisane lub bez danych umożliwiających kontakt z kandydatem (tj. bez imienia i nazwiska oraz numeru telefonu lub adresu kandydata na członka Komitetu), bądź złożone po upływie wyznaczonego wyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Brzeźnica.

Informacje dot. naboru zamieszczono na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzeźnica, na stronie internetowej Gminy Brzeźnica www.brzeźnica.pl; oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta z siedzibą Urzędu przy ul. Krakowskiej 109, 34-114 Brzeźnica, tel. (33) 879 20 29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w naborze członków do składu Komitetu Rewitalizacji, a przypadku wyboru także w celu uczestnictwa w pracach Komitetu.

  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów. podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.

  7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

  8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych spowoduje niemożność uczestnictwa w naborze członków do składu Komitetu Rewitalizacji.

  10. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.