LOGO M

 

 

WÓJT GMINY BRZEŹNICA

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2021 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach realizowanego projektu „Młodzi duchem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Treść ogłoszenia wraz z specyfikacją oraz załącznikami >> zobacz