OGŁOSZENIE

 

wyniku otwartego konkursu ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy pod nazwą " Nowe możliwości – nowe szanse" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.,:

 

na podstawie art. 15 ust. 2j i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r. poz.450 z późń. zm) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta:

STOWARZYSZENIE „DELFIN” UL. ŻURADZKA 3B, 32-300 OLKUSZ

 

Nazwa zadania  publicznego:

 

Realizacja zadania publicznego w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy pod nazwą " Nowe możliwości – nowe szanse" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.,:


Wysokość przyznanych środków publicznych:
  184 700,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych 00/100 ) 

Uzasadnienie:


Oferta  złożona  przez w/w organizację pozarządową  spełniła  wymogi określone w w/w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji poszczególnych zadań mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.  

 

Wójt Gminy Brzeźnica

/-/ Bogusław Antos