W dniu 7 czerwca 2018 roku Stowarzyszenie Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany złożyło do Wójta Gminy Brzeźnica ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, tytuł zadnia „Wspieranie zajęć pozaszkolnych realizujących programy profilaktyczne. Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży – Wakacje w kajaku”

 

Analiza w/w oferty wykazała, że:


Uproszczona oferta złożona przez Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia14 kwietnia 2016 r. w sprawie: uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Muszą jednak być spełnione następujące warunki:

 

- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć    kwoty 10.000 zł,

-  zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

- łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w niniejszym trybie nie może przekroczyć w danym roku kwoty 20.000 zł,

- wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.

Oferta spełnia łącznie powyższe warunki.

Zadanie publiczne polega na stworzeniu możliwości do zdobywania umiejętności pływania kajakiem dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzeźnica.

 

Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:

 

- stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości do zdobywania lub doskonalenia umiejętności pływania kajakiem,

- upowszechnianie turystyki oraz kajakarstwa turystycznego,

- przygoda i ciekawa forma aktywności ruchowej,

- popularyzacja zdrowego trybu życia,

- podniesienie kondycji fizycznej dzieci młodzieży

 W ramach zadania publicznego zostaną przeprowadzone działania: w dniu 25.08.2018 roku zostanie zorganizowany spływ kajakowy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzeźnica w wieku od 10-16 lat pod okiem instruktorów.

Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Stowarzyszenie w następujący sposób:


Zadanie utrwali i podniesie umiejętności techniczne z zakresu turystyki kajakowej, ukształtuje pozytywne cechy  charakteru młodzieży, nauczy samodzielności, obycia i kultury, zwiększy ich zaangażowanie, motywację i chęci do wytężonej pracy nad sobą i swoimi słabościami.

Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 złotych).

Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1. pkt. 32) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwałą NR XX/188/2016 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku. Na podstawie art. 19a ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) organ wykonawczy uznaje celowość realizacji  powyższego zadania publicznego i tym samym zleca realizację zadania przyznając środki publiczne w wysokości 1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 – 114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109 lub poprzez pocztę e-mail na adres: gmina@brzeznica.pl do dnia 19 czerwca 2018 roku.

 

Załącznik do pobrania :  UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO