Informacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, psychologicznych. logopedycznych i pedagogicznych, w tym dla osób niepełnosprawnych poprzez  organizację zajęć z jazdy konnej łączących elementy rehabilitacji i terapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Brzeźnica, tytuł zadania publicznego „ Kopytka niosą mnie II ”.

 

W dniu 9 maja 2018 roku Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach złożyło do Wójta Gminy Brzeźnica ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, psychologicznych. logopedycznych i pedagogicznych, w tym dla osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć z jazdy konnej łączących elementy rehabilitacji i terapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Brzeźnica (podopiecznych Stowarzyszenia).

 

Analiza w/w oferty wykazała, że:

 

Uproszczona oferta złożona przez Stowarzyszenie spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia14 kwietnia 2016 r. w sprawie: uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 w/w ustawy mają prawo złożyć ofertę o zlecenie realizacji zadania, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Muszą jednak być spełnione następujące warunki:

 

-        wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł,

-        zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

-        łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w niniejszym trybie nie może przekroczyć w danym roku kwoty 20.000 zł,

-        wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. w/w ustawy.

 

Oferta spełnia łącznie powyższe warunki.

Zadanie publiczne polega na organizacji zajęć z jazdy konnej łączących elementy rehabilitacji i terapii dla co najmniej 7 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Brzeźnica (podopiecznych Stowarzyszenia).

 

Cele szczegółowe i zakładane rezultaty zadania:

 

- organizacja zajęć z jazdy konnej łączących elementy rehabilitacji i terapii dla co najmniej 7 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Brzeźnica (podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę”) w okresie czerwiec - sierpień 2018

- udział w projekcie co najmniej 7 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Brzeźnica,

- realizacja 21 h zajęć z jazdy konnej dla beneficjentów projektu,

- zaangażowanie do projektu 1 gospodarstwa agroturystycznego i 1 koordynatora,

- aktualizacja strony internetowej,

- wsparcie rodzin dotkniętych niepełnosprawnością,

- stymulowanie rozwoju fizycznego beneficjentów,

- zwiększenie umiejętności do nawiązywania relacji interpersonalnych,

- otwarcie się na nowe aktywności,

- wzmocnienie wiary we własne możliwości,

 - poprawa samooceny oraz umiejętności kontroli emocji,

- wzmocnienie i usprawnienie motoryki dużej i małej.

W ramach zadania publicznego zostaną przeprowadzone działania: realizacja 21 h zajęć  z jazdy konnej dla co najmniej 7 dzieci i młodzieży z Gminy Brzeźnica (podopiecznych Stowarzyszenia).

 

Opisane zadanie zostało uzasadnione przez Stowarzyszenie w następujący sposób:

 

    „Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych będą prowadzone od 4 czerwca do 31 sierpnia 2018. Jazda konna ma na celu przywracanie zdrowia i usprawnianie przy pomocy konia. Radość z jazdy konnej przyczynia się do tego, że nie jest ona postrzegana jako terapia czy trening, jako zabawa. Wysiłek włożony w zajęcia z wykorzystaniem koni prowadzi do lepszych efektów terapeutycznych, a negatywny stosunek dziecka do terapii zostaje wyeliminowany. Dzięki zastosowaniu jazdy konnej beneficjenci osiągną następujące efekty: kształtowanie prawidłowego wzorca ruchowego chodu, normalizacja napięcia mięśniowego, przeciwdziałanie przykurczom mięśni i ograniczeniom ruchomości w stawach, korygowanie wad postawy, ćwiczenie równowagi, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, obniżenie pobudliwości nerwowej, poprawa poczucia własnej wartości, przełamywanie lęku i oporów przez kontakt z otoczeniem społecznym, poprawa zachowań społecznych”.

Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 złotych).

Realizacja w/w zadania jest zgodna z zadaniami publicznymi określonymi w art. 4 ust.1. pkt. 1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 450  z późn. zm.) oraz Uchwałą  NR XXX/303/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku. Na podstawie art. 19a ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) organ wykonawczy uznaje celowość realizacji  powyższego zadania publicznego i tym samym zleca realizację zadania przyznając środki publiczne w wysokości 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Uwagi można składać pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy, 34 – 114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109 lub poprzez pocztę e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 24 maja 2018 roku.

 

Załącznik:  UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO