FE RP MAL EU

 

Zarządzenie Nr OS.0050.487.2024

Wójta Gminy Brzeźnica

z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w ramach zachowania trwałości projektu „Mali Giganci II” obejmującego usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 40), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w związku z Uchwałą Nr LXI/532/2023 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Brzeźnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku.

 

Wójt Gminy Brzeźnica

zarządza, co następuje:

 

§1.

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku zadania publicznego w ramach zachowania trwałości projektu „Mali Giganci II” obejmującego usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
  2. Regulamin otwartego konkursu ofert oraz zasady i tryb jego przeprowadzenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2.

 

Na realizację zadania, o którym mowa w §1, przeznacza się kwotę w maksymalnej wysokości 262 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy – 262 000,00 zł.

 

§3.

Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeźnica,
  2. na stronie internetowej Gminy Brzeźnica,
  3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica.

 

§4.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zajmującemu się współpracą  z organizacjami pozarządowymi.

 

§5.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brzeźnica.

 

§6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ