Data zamieszczenia: 22.08.2023

 

 

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094)

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

 

 

zawiadamia że, w dniu 21 sierpnia 2023 r. została wydana decyzja znak:

WI-IV.747.1.12.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Gazociąg Oświęcim - Zelczyna DN500 PN 6,3MPa odcinek: przekładka Brzeźnica - przekładka Brzezinka, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 16 czerwca 2023 r., uzupełnionego 11 lipca 2023 r. oraz 27 lipca 2023 r.). Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim na terenie powiatu wadowickiego, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków:

 

J. ewid. Brzeźnica, obr. 0003 Brzeźnica:

231/368, 231/274, 231/333, 231/334, 231/338, 231/339, 231/343, 231/344, 231/346,

231/514, 231/347, 231/158, 231/498, 231/499, 231/364, 231/365, 231/254, 231/366,

231/296, 231/294, 231/444, 231/378, 231/449, 231/177, 231/469, 231/471, 60/120,

 

J. ewid. Brzeźnica, obr. 0002 Brzezinka:

545/1.

Treść ww. decyzji została udostępniona 21 sierpnia 2023 r. na okres 14 dni w Biuletynie

Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/muw,a,2322087,decyzja-wojewody-malopolskiego-z-dnia-21-sierpnia-2023-r-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-towarzys.html

(ścieżka dostępu Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie/ menu podmiotowe/ Urząd Wojewódzki/ Wydział/ Infrastruktury/ repozytorium plików/ Decyzja Wojewody Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, pod nazwą: Gazociąg Oświęcim - Zelczyna DN500 PN 6,3MPa odcinek: przekładka Brzeźnica - przekładka Brzezinka, WI-IV.747.1.12.2023)

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z pełną treścią decyzji oraz aktami sprawy (powołując się na znak sprawy: WI-IV.747.1.12.2023) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 12 39 21 456.