Zarząd Przedsiębiorstwa Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o. w Brzeźnicy, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. księgowości w kierowanej przez siebie spółce.

 

Miejsce pracy: siedziba Przedsiębiorstwa Eksploatacji Kruszywa Sp. z o. o w Brzeźnicy, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 

1) wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: ekonomia, finanse, rachunkowość),
 5. minimum 3 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w księgowości,
 6. znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych, płacowych i ZUS, wiedza związana z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, oraz aktów prawnych pokrewnych, umiejętność obsługi komputera (pakiet MS OFFICE),
 7. znajomość zagadnień z zakresu kadr i płac,
 8. bardzo dobra znajomość programów finansowo- księgowych,
 9. doświadczenie w sporządzaniu raportów, bilansów i sprawozdań finansowych,
 10. monitorowanie zmian prawa finansowego i podatkowego,
 11. dyspozycyjność i odpowiedzialność.
 12. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 13. komunikatywność i umiejętność pracy indywidualnej oraz w zespole,

 

2) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, m.in.:

 

1. monitorowanie i kontrola operacji księgowych,

2. monitorowanie, kontrola oraz wprowadzanie zmian w zakresie obiegu dokumentów,

3. nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w polityce rachunkowości spółki, opracowanie i wprowadzanie zmian,

4. przygotowywanie projektu planu finansowo-rzeczowego dla spółki,

5. ciągła analiza kosztów i przychodów,

6. przygotowywanie płatności, uczestniczenie w sporządzaniu sprawozdań, kontakty z klientami w sprawach finansowych, obsługa kasy i bankowości elektronicznej, weryfikowanie dokumentów pod kątem kontroli formalno–rachunkowej,

7. wystawianie faktur sprzedażowych,

8. organizacja, nadzór i koordynowanie działań zatrudnionych pracowników administracyjnych,

9. przeprowadzanie inwentaryzacji,

10. realizacja innych działań w zakresie obowiązujących regulacji prawnych oraz występujących potrzeb,

 

3) Wymagane dokumenty:

 

1. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,

2. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3. własnoręcznie podpisane oświadczenia o:

      - niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,

      - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

      - posiadanym obywatelstwie polskim,

      - o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kandydat może być zobowiązany do okazania, w wyznaczonym terminie, oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego)

5. dodatkowo prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO)”.

 

4) Termin, miejsce i forma składania dokumentów:

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedziby spółki, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica lub przesłać pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o., ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica.
 2. Dokumenty aplikacyjne powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia, jakiego naboru dotyczą.
 3. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2023 roku do godz.13:30.
 4. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia/wpływu do spółki.
 5. Aplikacje, które wpłyną do spółki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 6. W celu powiadomienia kandydatów o terminie rozmowy kwalifikacyjnej prosimy o podanie numeru telefonu.

 

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

5) Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o. w Brzeźnicy reprezentowane przez Prezesa Zarządu, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 109, 34-114 Brzeźnica. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby Administratora lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko głównej księgowej w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Kruszywa Sp. z o.o. w Brzeźnicy oraz w celu upublicznienia wyników procesu rekrutacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających w szczególności z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody udzielonej na piśmie poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia w formularzu lub w dokumentach aplikacyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru obejmująca Pani/Pana imię, nazwisko i miejsce zamieszkania będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, a odbiorcami mogą być osoby korzystające z w/w strony internetowej.

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych mogą być przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, upowszechnienie określonych Pani/Pana danych osobowych będzie realizowane przez okres 3 miesięcy, a pozostałe Pani/Pana dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.

7) W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.

10)  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.