FE RP MAL EU EFS

 

 

Ogłoszenie

wyniku otwartego konkursu ofertna realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach realizowanego projektu pn. „Mali giganci II” obejmującego usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia w/w konkursu wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta:

 

STOWARZYSZENIE NOWA PERSPEKTYWA, ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 31, 38-340 BIECZ, NIP 738-214-84-54, REGON 361956894, KRS 0000563787

 

Nazwa zadania publicznego:

zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej w ramach realizowanego projektu pn. „Mali giganci II” obejmującego usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wysokość przyznanych środków publicznych: 4 652 067,16 zł (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt siedem złotych 16/100).

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w organizację pozarządową spełniła wymogi określone w w/w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji poszczególnych zadań mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.