FE RP MAL EU

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Brzeźnica

 

ogłasza z dniem 18 marca 2022 roku nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w ramach projektu „Mali Giganci II” obejmującego usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Członkiem Komisji Konkursowej mogą  zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Członkiem Komisji Konkursowej nie może zostać osoba wskazana  przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

 

  1. Członkiem Komisji Konkursowej nie może zostać osoba, która podlegałaby wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735z późn. zm.).

  2. W pracach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego konkurs dotyczy.

  3. Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej musi zostać podpisane przez zainteresowaną osobę oraz podmiot zgłaszający tj. organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Zgłoszenie należy  przesłać na adres: Urząd Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109 w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 roku do godz. 14:00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

  4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i odbywa się w godzinach pracy Urzędu Gminy Brzeźnica.

  5. Spośród zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy Brzeźnica wybierze w terminie 2 dni roboczych licząc od upływu terminu składania  zgłoszeń  maksymalnie 2 osoby do pracy w Komisji Konkursowej kierując się dotychczasową współpracą  z organizacjami oraz doświadczeniem kandydata w pracy na rzecz mieszkańców Gminy Brzeźnica.

  6. Decyzja Wójta Gminy Brzeźnica jest ostateczna.