FE RP MAL EU
 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Brzeźnica z dnia 26 lipca 2020 roku

w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji ds. opiniowania ofert złożonych
 w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) w związku z Zarządzeniem Nr OS.0050.222.2021 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji w latach 2021-2022 roku projektu ‘Q_działaniu”

Wójt Gminy Brzeźnica ogłaszanabór kandydatów na członków Komisji ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania, z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji  w latach 2021-2022 projektu „Q_działaniu".

 

Projekt, dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

W skład Komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych wart. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
 4. akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Do członków Komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 roku, do godz. 14:00 (liczy się data wpływu) do Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

  

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA
NABORU CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta,
  z siedzibą Urzędu przy ulicy Krakowskiej 109, 34-312 Brzeźnica.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tradycyjnie, pisząc na adres siedziby Administratora.
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu uczestnictwa w naborze kandydatów na członków Komisji ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, a w przypadku wybrania Pani/Pana jako członka Komisji, także w celu udziału w pracach tej Komisji.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres archiwizacji dokumentacji wynikający z przepisów prawa.
  5. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje niemożność pełnienia funkcji członka Komisji Konkursowej i uczestnictwa w jej pracach.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

Załączniki do pobrania :

 

1. Formularz zgłoszeniapobierz
2. Zarządzeniepobierz
3. Regulaminpobierz