Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 470022K polegająca na budowie chodnika : odcinek I w km od 0+038 do km 0+096; odcinek II w km od 0+175 do km 0+263; odcinek III w km od 0+648 do km 0+712 w miejscowości Marcyporęba, Gmina Brzeźnica”

 

 

4

 

 

Dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego: Funduszu Dróg Samorządowych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 


Kwota dofinansowania: 96 595,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 183 318,13 zł

 

Otrzymane dofinansowanie z FDS stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Cel projektu: Poprawa bezpieczeństwa pieszych przy drogach gminnych oraz poprawa parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej.

Okres realizacji projektu: 10.06.2020r. - 30.09.2020r.

 

Ogólny zakres robót budowlanych obejmował wykonanie prac rozbiórkowych, robót ziemnych, wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz ułożenie chodników i zjazdów. Na przedmiotowym odcinku zostały wykonane oznakowania drogowe pionowe.

 

 CH MARCYPOR