Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej NR K470067 w miejscowości Chrząstowice – koło cmentarza w km 0+300-+935” dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi.4Kwota dofinansowania: 98 804,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 123 505,02 zł

Podstawowe informacje o projekcie:

Cel projektu: Poprawa standardu dróg gminnych usuwając skutki klęsk żywiołowych wpływając na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Okres realizacji: do dnia 20.11.2017r.

 

Ogólny zakres robót budowlanych obejmował wykonanie robót przygotowawczych, poboczy z klińca kamiennego oraz wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej.