Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej Nr 470038K w km 0+490 do km 2+000 w miejscowości Sosnowice, Gmina Brzeźnica” Dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego: Funduszu Dróg Samorządowych.

 

 

4

 

Kwota dofinansowania: 227 518,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 379 198, 05 zł

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Cel projektu: Poprawa parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej oraz bezpieczeństwa pieszych przy drogach gminnych.

Okres realizacji projektu: 11.08.2020r. - 20.11.2020r.

 

Ogólny zakres robót budowlanych obejmował wykonanie robót przygotowawczych, nowej nawierzchni drogowej i poboczy. Zakres prac remontowych obejmował wymianę barier oraz oznakowanie drogi.

 

 SOSNOWICE