MOJA WODA 2Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe będzie można otrzymać z nowego programu priorytetowego „Moja Woda”, ogłoszonego przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 

 

Łączny budżet przeznaczony na łagodzenie skutków suszy w Polsce, to 100 mln zł do wykorzystania w latach 2020-2024. Dzięki temu ma powstać 20 tys. przydomowych instalacji, które pozwolą na zaoszczędzenie 1 mln m3 wody rocznie.


Dotację będzie można otrzymać na przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Środki mogą być przeznaczone na zakup, montaż i uruchomienie instalacji, takich jak m.in. zbiornik retencyjny lub podziemny, oczko wodne, instalacje do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

 

O dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, będą mogły ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Wnioski przyjmować będą od 1 lipca 2020 roku Wojewódzki Fundusze Ochrony Środowiska.

 

Szczegółowe informacje na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - KLIKNIJ