1 M v3Z końcem sierpnia br. zakończono realizacje inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej Nr K 470044 w km 0+021,10 - 0+697,65 w miejscowości Sosnowice polegającej na utwardzeniu poboczy w celu zapewnienia bezpieczniejszego dojazdu do Kościółka NMP w Sosnowicach.

 

 

 

 

  

2 D

 

Przedmiotowa operacja obejmowała: wykonanie kanalizacji deszczowej, przykanalików z rur PCW, montażu studni rewizyjnych (21 szt.), studzienek ściekowych (15 szt.), wykonanie utwardzenia poboczy, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni poboczy z kostki, ułożeniu krawężników, obrzeży betonowych oraz oznakowania szlaku rowerowego. Całkowite koszty zadania wyniosły: 484 368,00 zł, kwota dofinansowania 300 000,00 zł.

 

3 D

 

W ramach zaplanowanego zadania powstał rowerowy szlak turystyczny o długości około 7 km ( tam i z powrotem) na trasie Paszkówka - Sosnowice biegnący po istniejących drogach, od Łowiska wędkarskiego „Pod Dębem” w Paszkówce do zabytkowego Kościółka w Sosnowicach.


Głównym celem realizacji operacji współfinansowanej z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”  jest rozwój i poprawa dostępu do infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie Doliny Karpia poprzez wykonanie rowerowego szlaku turystycznego na trasie Paszkówka – Sosnowice do zabytkowego Kościółka p.w. NMP w Sosnowicach.

 

 

RIM POLSKA EU EFMiR