0

22 maja 2024 roku odbyła się II Sesja Rady Gminy Brzeźnica IX kadencji. Spotkanie rozpoczęło się od otwarcia sesji i stwierdzenia prawomocności obrad, po czym przystąpiono do zatwierdzenia porządku obrad.

 

 

 

 

Najważniejsze ustalenia i decyzje podjęte podczas sesji:
1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na sołtysów i członków rad sołeckich: W trakcie sesji wręczono zaświadczenia nowo wybranym sołtysom i członkom rad sołeckich.
2. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym: Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności gminy między sesjami, omawiając najważniejsze wydarzenia i inicjatywy podjęte w tym okresie.
3. Podjęcie uchwał: Rada Gminy przystąpiła do podjęcia szeregu istotnych uchwał, w tym:
Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie gminy.
Zmiana uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2024 rok oraz zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica.
Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą bez przetargu.
Zmiana zasad diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów, a także określenie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Brzeźnica.
Nieuwzględnienie protestu wyborczego dotyczącego wyborów na sołtysa i do rady sołeckiej Sołectwa Marcyporęba.
4. Interpelacje i zapytania: Radni mieli okazję złożyć interpelacje i zapytania do Wójta Gminy.
5. Wolne wnioski: Sesja zakończyła się wolnymi wnioskami, gdzie poruszono różne sprawy bieżące i propozycje działań na rzecz gminy.
Szczegóły dotyczące poszczególnych uchwał i omawianych tematów można znaleźć na stronie internetowej Gminy Brzeźnica.

 

001001 003
005005003
005005005
005005005