TABLICA OGLWÓJT GMINY BRZEŹNICA UL. KRAKOWSKA 109 34-114 BRZEŹNICA ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Inspektor w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Brzeźnica.

 

 

 

 

 

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DLA KANDYDATA (formalne) :

 

1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

3. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne z zakresu finansów i rachunkowości i 3–letni staż pracy lub wykształcenie średnie ekonomiczne i 5-letni staż pracy,

4. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią,

6. Posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku.


2. WYMAGANIA DODATKOWE DLA KANDYDATA:

1. Preferowany co najmniej 5–cio letni staż pracy w instytucjach sektora finansów publicznych,

2. Znajomość zagadnień administracji publicznej,

3. Znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, przepisów wykonawczych do wymienionych ustaw i innych niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań wskazanych w pkt 3 niniejszego ogłoszenia,

4. Ogólna wiedza o Gminie Brzeźnica, strukturze Urzędu Gminy oraz gminnych jednostkach organizacyjnych, zakresu wykonywanych przez Urząd zadań,

5. Umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych (MS Office, Internet),

6. Samodzielność, zdyscyplinowanie, rzetelność,

7. Poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania i terminowości ich realizacji,

8. Umiejętność analitycznego myślenia,

9. Prawo jazdy kat. B.

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1. Dekretowanie dowodów księgowych z zakresu jednostki budżetowej i księgowanie w systemie komputerowym,

2. Prowadzenie ewidencji księgowej dla Urzędu Gminy zgodnie z przyjętym zakładowym planem kont,

3. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

4. Prowadzenie urządzeń analitycznych dochodów, wydatków budżetowych, inwestycji, ZFŚS, sum depozytowych oraz projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych,

6. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym rachunków i faktur,

7. Sporządzanie poleceń przelewów z tytułu zapłaty zobowiązań wynikających z faktur i rachunków,

8. Windykacja należności na rzecz Gminy na podstawie dokumentów z Referatów/Samodzielnych stanowisk z tytułu:

- opłaty planistycznej,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego,

9. Wykonywanie opracowań, obliczeń i zestawień wg potrzeb,

10. Naliczanie odsetek i dokonywanie zwrotów na podstawie pism z Referatów/Samodzielnych stanowisk z tytułu zwolnienia:

- wadiów,

- zabezpieczenia należytego wykonania robót,

11. Przeprowadzanie inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald oraz weryfikacji aktywów i pasywów,

12. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej w ustawie o rachunkowości,

13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

 

4. WARUNKI PRACY:

1. Wymiar czasu pracy: pełny etat.

2. Wynagrodzenie zasadnicze: od 4 400 zł + dodatek stażowy.

3. Umowa o pracę.

4. Miejsce pracy: Urząd Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109.

5. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

5. INFORMACJA:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Brzeźnica w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. List motywacyjny,

2. Życiorys (CV),

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5. Kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności,

6. Kopia świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie,

7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

8. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530),

 

Uwaga !

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6 ogłoszenia muszą być własnoręcznie podpisane a w przypadku składanych kopii, powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez kandydata oraz opatrzone datą i podpisem kandydata. Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty pod względem formalnym.

 

7. SKŁADANIE OFERT:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Urzędzie Gminy Brzeźnica lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109 34 – 114 Brzeźnica (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy) z dopiskiem. „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Brzeźnica” do dnia 29 stycznia 2023 r.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty – dokumenty aplikacyjne przesłane drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

8. INFORMACJE DODATKOWE:

 

Komisja powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica działa dwu etapowo:

I etap – ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – merytoryczna ocena kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu zagadnień określonych w pkt 2 i 3 niniejszego ogłoszenia o naborze.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko: Inspektoraw Urzędzie Gminy Brzeźnica.

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej gminy (www.brzeznica.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Brzeźnicy ul. Krakowska 109.

 

9. KLAUZULA INFORMACYJNA:

 

  1. 1)Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Gminy Brzeźnica reprezentowany przez Wójta, z siedzibą przy ulicy Krakowskiej 109, 34-114 Brzeźnica. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby Administratora lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko referenta w Urzędzie Gminy Brzeźnica oraz w celu upublicznienia wyników procesu rekrutacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej.

  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających w szczególności z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa i samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody udzielonej na piśmie poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia w formularzu lub w dokumentach aplikacyjnych.

  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru obejmująca Pani/Pana imię, nazwisko i miejsce zamieszkania będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej urzędu oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, a odbiorcami mogą być osoby zapoznające się z tą tablicą oraz korzystające z w/w strony internetowej.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego i momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z procesem rekrutacyjnym, a w zakresie danych dobrowolnie udostępnionych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, upowszechnienie określonych Pani/Pana danych osobowych będzie realizowane przez okres 3 miesięcy, a pozostałe Pani/Pana dane osobowe staną się częścią dokumentacji pracowniczej.

  7. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w przepisach prawa, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.

  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Kwestionariusz Osobowy >> pobierz

 

Ogłoszenie Nr K.210.1.2024    

Data ogłoszenia: 17 stycznia 2024 r.

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos