logo_MTH

Miasto Kraków rozpoczyna realizację Kompleksowych Badań Ruchu w Krakowskim Obszarze
Metropolitalnym do którego należy również gmina Brzeźnica, których elementem są badania ankietowe Mieszkańców.

Celem badań jest poznanie aktualnych zachowań komunikacyjnych (gdzie i w jaki sposób Mieszkańcy wykonują podróże) oraz preferencji transportowych Mieszkańców (dlaczego Mieszkańcy wykonują podróże w wybrany sposób oraz jakie działania w opinii Mieszkańców mogłyby usprawnić i podnieść komfort przemieszczania się po terenie Metropolii).
Po raz ostatni tego typu badania na szeroką skalę zostały przeprowadzone w Krakowie w latach 2013-2014 i obejmowały swoim zakresem badanie ankietowe ludności, pomiary ruchu
pasażerskiego oraz drogowego, a także budowę Krakowskiego Modelu Ruchu. Badania ankietowe mają na celu pozyskanie aktualnych informacji związanych z przemieszczeniami Mieszkańców w obliczu zmian, które nastąpiły w ostatnich latach (m.in. dynamiczny rozwój zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej, budowa nowych odcinków drogowych, rozszerzona oferta przewozowa transportu kolejowego, wzrost znaczenia ruchu rowerowego, upowszechnienie pracy oraz nauki zdalnej jako następstwo pandemii COVID-19).
W wyniku prowadzonych badań powstanie szczegółowy raport zawierający opis zachowań komunikacyjnych mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, tj. łącznie 36 gmin przedstawionych na poniższym schemacie. Rezultaty posłużą do opracowania modelu ruchu systemu transportowego Krakowa i obszaru metropolitalnego oraz przygotowania Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej (dalej: SUMP). Wypracowany model ruchu stanowić będzie podstawę do podejmowania decyzji dotyczących realizacji bieżących zadań
oraz planowania rozwoju systemu transportowego Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w celu poprawienia i ułatwienia przemieszczania się jego Mieszkańców po całym Obszarze.
Ponadto, opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności będzie podstawą do ubiegania się o pozyskanie dofinansowania na projekty związane z systemem transportowym ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2021 – 2027.

Ankieterzy przeprowadzą wywiady w losowo wybranych gospodarstwach domowych z wszystkimi obecnymi mieszkańcami powyżej szóstego roku życia. Łącznie przebadanych zostanie 10 tys. gospodarstw domowych, z czego 6 tys. z terenu Krakowa oraz 4 tys. ze strefy podmiejskiej. Wywiady w gospodarstwach domowych są prowadzone od 10 maja do 17 czerwca włącznie, w każdą środę, czwartek i piątek po godz. 17.00 oraz w soboty po godz. 10.00.

Na czym polega ta ankieta?

Badanie ankietowe polega na wizycie ankietera w wylosowanych gospodarstwach domowych (zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w mieszkaniach). Wywiad jest przeprowadzany ze wszystkimi obecnymi domownikami i składa się z pytań dotyczących ogólnej charakterystyki gospodarstwa domowego, m.in.:
- liczby osób w gospodarstwie,
- liczby samochodów,
- liczby rowerów.

Drugim, niezwykle ważnym elementem ankiety jest tzw. dzienniczek podróży. W jego ramach ankieter zbiera od respondenta szczegółowe informacje o podróżach (które miały miejsce w dniu poprzedzającym wizytę – w przypadku ankietowania od środy do piątku oraz które miały miejsce we czwartek – w przypadku ankietowania w soboty), dotyczące m.in.:
- źródła i celu podróży,
- czasu podróży,
- wykorzystywanych środków transportu.

Ostatnią częścią ankiety są pytania poświęcone preferencjom respondentów dotyczących kierunków rozwoju systemu transportowego, w których mieszkańcy opowiedzą m.in. o tym, co mogłoby ich skłonić do częstego korzystania z komunikacji zbiorowej, roweru, spacerów i co mogłoby poprawić komfort wykonywanych podróży.

Każda ankieta ma charakter anonimowy, a udział w niej jest dobrowolny.

A w terenie?
Dodatkowo zostanie zrealizowanych 800 krótkich ankiet na parkingach typu Park+Ride / Bike+Ride, dotyczących aktualnie realizowanych podróży przez korzystających z nich użytkowników. Badania te będą wykonywane w godz. 6.00–9.00 oraz 15.00–17.00 we wtorki, środy i czwartki.

Jak rozpoznać ankietera?
Każdy ankieter działający na zlecenie Krakowa będzie posiadał w widocznym miejscu identyfikator zawierający: zdjęcie, imię i nazwisko, numer służbowy, nazwę pracodawcy, dane Krakowa, nazwę projektu, imię i nazwisko oraz numer kontaktowy do kierownika badań, pieczęć Krakowa oraz pracodawcy. Ponadto każdy ankieter będzie posiadał list polecający Prezydenta Miasta Krakowa.

Zgromadzenie danych o przemieszczeniach mieszkańców metropolii jest niezbędne do racjonalnego zarządzania systemem transportu zarówno w mieście, jak i w regionie.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich: POIS.06.01.00-00-0084/22 pn. „Od idei do zmiany – Plan zrównoważonej mobilności Metropolii Krakowskiej”. Umowa na realizację badań ankietowych została podpisana 27 kwietnia. Wykonawcę wyłoniono w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, tj. konsorcjum firm: IBC Advisory SA z siedzibą w Warszawie, CBM Indicator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz MWG Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.