MAL T AGmina Brzeźnica otrzyma 119 675,92 zł w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Grant 3.

 

 

 

Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

 

Realizatorami zadania grantowego są wszystkie szkoły podstawowe w naszej gminie.

W ramach otrzymanych środków prowadzone będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia wspomagające psychologicznie uczniów oraz inne wskazane przez szkoły. Zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć, a także zorganizowane zostaną zajęcia wyjazdowe.

Termin zakończenia projektu: 30 czerwca 2023 r.

 

 

 

FE RP MAL EU