Oczyszczalnie 2013 M

Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że od 2023r. przyjmowane będą wnioski o udzielenie z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie zadania związanego z wymianą starego zbiornika bezodpływowego na przydomową oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Brzeźnica.

 

 

 

 

 

Wnioski można składać od 02.01.2022 r. w siedzibie Urzędzie Gminy Brzeźnica, przy ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, piętro 1 Sekretariat pokój numer 12.

Dotacja przyznawana jest w kolejności składania wniosków, do czasu wyczerpania środków zabezpieczonych w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok. Kwota przeznaczona na ten cel - 200 000,00 zł.

 

Ogólne zasady udzielania dotacji na dofinansowanie zadania związanego z wymianą starego zbiornika bezodpływowego na przydomową  oczyszczalnie ścieków:

 

1. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, która może być udzielana osobom fizycznym na terenie Gminy Brzeźnica, na której budowa zbiorczych systemów kanalizacji, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

2. Kwota dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wynosić będzie do 4.000,00 zł brutto za zakup lub zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż kwota poniesionych i udokumentowanych kosztów poniesionych po dniu podpisania umowy.

3. O dotację można ubiegać się tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

4. Weryfikacji wniosków dokonywać będzie Komisja powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

5. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wysokości przyznanej dotacji lub też o odmowie udzielenia dotacji Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

6. Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą zawarcia umowy o dotacje pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Brzeźnica.

 

Wniosek o udzielenie z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie - pobierz

 

Do wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć:

1) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, - pobierz

2) oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości, - pobierz

3) kopię zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzone datą wpływu do Starosty Wadowickiego

4) kopię zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu Starosty Wadowickiego od zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,

5) kopię pozwolenia wodno - prawnego wydanego przez Starostę Wadowickiego, jeżeli budowa oczyszczalni wymaga jego uzyskania dla oczyszczalni, opatrzone klauzulą, że decyzja stała się ostateczna,

6) kopię mapy z naniesioną lokalizacją oczyszczalni, stanowiącą integralną część dokumentów wskazanych w punkcie 3 lub 4,

7) opis lub kopię dokumentacji technicznej producenta przydomowej oczyszczalni ścieków,

8) kopię aprobaty technicznej na urządzenia oczyszczalni lub certyfikatu zgodności z normami obowiązującymi w przepisach prawa;

Dokumenty, o których mowa pkt. 3,4,5 i 6 osoba/osoby składające wniosek składają w formie kopii, które potwierdzają za zgodność z oryginałem.

Po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków, Wnioskodawca w terminie określonym w umowie, zawiadamia pisemnie Urząd Gminy Brzeźnica o zakończeniu jej budowy.


Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków - pobierz

Do zawiadomienia dołącza się następujące dokumenty:

1) kopię faktur wystawionych na Wnioskodawcę(oryginały do wglądu), potwierdzające poniesione wydatki na zakup lub zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków,

2) potwierdzenie zapłaty faktur ( kopia przelewu bankowego lub kopia potwierdzenia zapłaty gotówką),

3) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną przydomowej oczyszczalni ścieków,

4) oświadczenie o likwidacji istniejącego zbiornika bezodpływowego (szamba),

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Dofinansowaniu nie podlegają:

 

1. Koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa.

2. Koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków.

3. Koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez Wnioskodawcę.

4. Koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni.

5. Koszty zakupu gruntów.

6. Koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych.

7. Koszty budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, poniesione przed dniem podpisania umowy w sprawie udzielenia dotacji.

Szczegółowe zasady udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica określa Regulaminie stanowiący załącznik do uchwały Nr XLVII/417/2022 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 października 2022 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022., poz. 7510):


Uchwała NrXLVII/417/2022 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 października 2022 roku roku w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: (33) 879 20 29 wew. 34 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Brzeźnic