OGLOSZENIEWójt Gminy Brzeźnica informuje, że można składać wnioski o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, ul. Ks. Eugeniusza Łudzika 1, 34-114 Brzeźnica (Piętro 1 Centrum Medycznego). Z dodatku mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest:

 

 

 

  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  • kocioł olejowy. 

 

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków tzw. CEEB. Źródło ogrzewania musi być zgłoszone do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W sytuacji gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, na dany adres zostanie przyznany tylko jeden dodatek. W takim przypadku, kiedy wpłynie kilka wniosków z jednego adresu, dodatek zostanie wypłacony wnioskodawcy, który pierwszy złoży wniosek. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Jeśli podczas weryfikacji wniosku wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego, może być przeprowadzony wywiad środowiskowy, który pomoże zweryfikować faktyczny skład tego gospodarstwa.

Z dodatku nie mogą skorzystać również gospodarstwa, które otrzymały wcześniej dodatek węglowy.

W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła?

 

Dodatek przyznawany jest w kwocie:

 

  • 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
  • 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • 2 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

UWAGA !!!

 

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła NIE PRZYSŁUGUJE gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ciepła jest GAZ ZIEMNY DOSTARCZANY SIECIĄ


Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek ?

Wnioski w wersji papierowej należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy (osobiście lub pocztą tradycyjną) lub elektroniczniej (dla osób posiadający Profil Zaufany, e-Dowód lub Bankowość Internetową) po pobraniu, wypełnieniu i podpisaniu podpisem elektronicznym na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (skrytka ESP).

Wnioski o dodatek można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 

Wzór Wniosku do Pobrania >> pobierz