TABLICA OGLInformacja o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  w zakresie pomocy społecznej, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Brzeźnica. Tytuł zadania publicznego: Wspieranie zajęć pozaszkolnych realizujących programy profilaktyczne. Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży – „Spływ kajakowy”.

 

 

 

 

W dniu 5 lipca 2022 roku Stowarzyszenie Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany złożyło do Wójta Gminy Brzeźnica ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację oraz przeprowadzenie spływu kajakowego, turystycznego dla dzieci i młodzieży zamieszkujących Gminę Brzeźnica.


Analiza w/w oferty wykazała, że:Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 2055).


Wysokość wnioskowanych środków publicznych wynosi 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 złotych).


Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy można zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy, 34 – 114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109 lub osobiście w siedzibie Urzędu do dnia  21.07.2022 roku.

 

Załącznik:

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO