OGLOSZENIEWÓJT GMINY BRZEŹNICA ul. KRAKOWSKA 109 34 -114 BRZEŹNICA ogłasza nabór na stanowisko: DYREKTOR PUBLICZNEGO ŻŁOBKA  ,,KĄCIK DLA MALUSZKA” W BRZEŹNICY.

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie Nr GCUW.1110.5.2021    

Data ukazania się ogłoszenia: 21 czerwiec 2021 r.

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (formalne):

 

 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282) określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych;
 2. wykształcenie wyższe i co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi (art. 13 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 75);
 3. kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie został skazany prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;
 4. kandydatem może być osoba, która:
  1. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
  2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
  3. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 

1. posiadanie kwalifikacji:

- pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo - wychowawczego, pedagoga społeczno - wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

- ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub

- odbyte nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiadanie co najmniej wykształcenia wyższego na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyte 80 - godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności;

2. znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych środków pozabudżetowych;

3. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji;

4. znajomość aktów prawnych dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o ochronie danych osobowych, kodeks pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych;

5. znajomość Statutu Publicznego Żłobka ,,Kącik dla Maluszka” w Brzeźnicy;

6. znajomość zasad rachunkowości budżetowej;

7. umiejętność kierowania zespołem pracowników, myślenia strategicznego, delegowania zadań;

8. dyspozycyjność;

9. samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność;

10. odporność na stres;

11. wysoka kultura osobista, komunikatywność;

12. dobra organizacja pracy;

13. biegła znajomość obsługi komputera.

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 

 1. Organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością Żłobka.
 2. Zapewnienie należytego stanu higieniczno - sanitarnego Żłobka oraz bezpiecznych warunków pracownikom i wychowankom Żłobka.
 3. Dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka.
 4. Realizacja zadań statutowych oraz właściwe gospodarowanie środkami finansowymi określonymi w rocznym planie finansowym Żłobka i ponoszenie odpowiedzialności za jego prawidłowe wykonanie.
 5. Prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i zapewnienie jego należytej ochrony jak również jego właściwe wykorzystanie.
 6. Stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 7. Należyte planowanie, organizowanie pracy żłobka i usprawnianie jego organizacji.
 8. Zapewnianie pomocy pracownikom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym.
 9. Prowadzenie stałego nadzoru nad należytym wykonaniem obowiązków służbowych przez podległych pracowników.
 10. Współpraca z rodzicami.
 11. Współdziałanie z organem prowadzącym oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami,
 12. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
 13. Praca z dziećmi w charakterze opiekuna.
 14. Budowanie pozytywnego wizerunku jednostki i doskonalenie standardów opieki w żłobku.

 

4.WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1) list motywacyjny;
2) życiorys (CV);
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
5) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności;
6) kopia świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie;
7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
8) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
9) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;
11) oświadczenie o rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
12) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;
13) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
14) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282).

 

Uwaga!

 

Wszystkie dokumenty wymienione w punkcie 4 ogłoszenia muszą być własnoręcznie podpisane a w przypadku składanych kopii winny być poświadczone przez kandydata „za zgodność z  oryginałem”, data i podpis kandydata.

Niepodpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

 

5. WARUNKI PRACY:

 

 1. Wymiar czasu pracy   - 1/2 etatu.
 2. Praca na stanowisku zarządzającym, decyzyjnym, wymagająca odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu, kształtowania dobrych relacji interpersonalnych.
 3. Praca o charakterze administracyjnym, siedząca, chodząca, wymagająca kontaktów z instytucjami i innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań.
 4. Siedziba Publicznego Żłobka znajduje się: 34 - 114 Brzeźnica ul. Adama Gorczyńskiego 1

 

6. INFORMACJA:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Publicznym Żłobku w Brzeźnicy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

 

7. SKŁADANIE OFERT:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, ul. Krakowska 111, 34 – 114 Brzeźnica (liczy się data wpływu do Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka ,,Kącik dla Maluszka” w Brzeźnicy” do dnia 01 lipca 2021 r. do godziny 15:00.

Oferty, które wpłyną do Gminnego Centrum po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e - mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

8. INFORMACJE DODATKOWE:

 

Komisja powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica działa dwuetapowo:

I etap – ustalenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – merytoryczna ocena kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu zagadnień określonych w pkt 2 i 3 niniejszego ogłoszenia o naborze.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej gminy (www.brzeznica.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34 – 114 Brzeźnica.

 

9. KLAUZULA INFORMACYJNA:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta,  z siedzibą przy ulicy Krakowskiej 109, 34 - 114 Brzeźnica.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko: Dyrektora Publicznego Żłobka ,,Kącik dla Maluszka” w Brzeźnicy”
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych określonych w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a w zakresie danych osobowych wykraczających poza wskazane w Kodeksie Pracy, a samodzielnie udostępnionych przez Panią/Pana Administratorowi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, m. in.: dostawcy usług teleinformatycznych. W przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru obejmująca Pani/Pana imię, nazwisko i miejsce zamieszkania będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, a odbiorcami mogą być osoby zapoznające się z tą tablicą oraz korzystające z ww. strony internetowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wybrania Pani/Pana jako najlepszego kandydata, upowszechnienie określonych Pani/Pana danych osobowych będzie realizowane przez okres 3 miesięcy. Następnie Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej z niniejszym procesem oraz do momentu przedawnienia roszczeń.
 7. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Natomiast udostępnienie Administratorowi danych osobowych wykraczających poza wskazane w ustawie o pracownikach samorządowych i Kodeksie Pracy, nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Załączniki do pobrania: 

 

Kwestionariusz Osobowy >> pobierz

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos