NSP MDnia 29 stycznia 2021 roku na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.) Wójt Gminy Brzeźnica – Bogusław Antos – Gminny Komisarz Spisowy w Brzeźnicy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ...

 

 

 

 

wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej  NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku, według stanu na dzień 31 marca 2021 roku, godz. 24.00.

 

Termin składania ofert:
od dnia 1 lutego 2021 roku
do dnia 16 lutego 2021 roku

 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Informacje ogólne:

 

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych będą rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Brzeźnica. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w SER, otrzyma login do aplikacji e-learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do aplikacji e-learning.

 2. Na podany w ofercie adres e-mail kandydata będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.

 3. Kandydat na rachmistrza powinien zapoznać się z materiałami informacyjnymi i szkoleniowymi dostępnymi w aplikacji e-learning. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu będzie posługiwał się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.

 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem Urzędu Statystycznego w Krakowie – jako Zastępcą Wojewódzkiego Komisarza Spisowego. Pozostali kandydaci z listy stanowić będą rezerwę, na wypadek konieczności powołania kolejnych rachmistrzów spisowych.

 6. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, kandydatowi na rachmistrza zostanie wyświetlony w aplikacji e-learning komunikat o liczbie uzyskanych punktów oraz o zdaniu lub niezdaniu egzaminu. Kandydat będzie miał prawo do wglądu do swojego testu.

 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany będzie do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:

a.    jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
b.    format pliku – JPG,
c.    rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23×30 mm, co odpowiada:
      –   przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272×354 pixeli,
      –   przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543×709 pixeli.

 

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową);

 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;

 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacjach awaryjnych, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (z powodu rezygnacji, zachorowań itp.) lub będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji spisu.

 

Przy składaniu oferty kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza (druk do pobrania poniżej), zawierającego:

 

 1. Zgłoszenie zawierające:

  a.   imię (imiona) i nazwisko,
  b.   datę urodzenia,
  c.   adres zamieszkania,
  d.   numer telefonu,
  e.   adres e-mail.

 2. Oświadczenie o:

a.   niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
b.   posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
c.    znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie;
d.   świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Składanie ofert:

 

1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109 (biuro obsługi klienta, parter budynku) lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ), platformy ePUAP - adres skrytki 0g1w8g2bvj albo operatora pocztowego na adres jak wyżej (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).2. O dacie wpływu dokumentów decyduje:

a.   w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,

b.   w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),

c.   w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),

d.   w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

 

3. Oferty kandydatów złożone po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl  oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Urzędzie Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica nr tel.: 33 879 20 29 w.15 lub 37, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Załączniki do pobrania:

 

1. Formularz Kandydatapobierz
2. Regulaminpobierz
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowychpobierz

 

 

 

 

Gminny Komisarz Spisowy

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos