RGM M A 2020Ranking Gmin Małopolski w którym potwierdzono dobre zarządzanie Gminą Brzeźnica przeprowadził FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wspólnie z Urzędem Statystycznym w Krakowie.

 

 

 

 

 

Na podstawie opracowanych przez te instytucje wskaźników, oceniano działalność 179 samorządów (bez miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa). Czołówkę rankingu , stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe.

Gmina Brzeźnica jako gmina wiejska jest liderem w Małopolsce Zachodniej i na 16 pozycji w Małopolsce.


Na osiągnięcie konkretnego miejsca w rankingu złożyło się kilkanaście zróżnicowanych wskaźników, obrazujących różne sfery życia lokalnych wspólnot. Wskaźniki te mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu.

Brano pod uwagę m.in.: dochody własne gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Policzono wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca, bo świadczy to inwestowaniu samorządu w rozwój. Zmierzono zadłużenie czy jest na bezpiecznym poziomie.

Przeanalizowano wydatki na administrację. Policzono skuteczność pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych. Zbadano na jakim poziomie prowadzone jest nauczanie, kierując się średnim wynikiem w % egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020. Wzięto pod uwagę wydatki na oświatę, kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie dla organizacji pozarządowych.

 

Wskaźniki pozwoliły niezależnym ekspertom na wystawienie gminie Brzeźnica bardzo dobrych notowań. Sukces w rankingu to ocena skutecznych działań całego samorządu.

 

Szczegółowe wskaźniki Rankingu Gmin Małopolski 2020 r. do sprawdzenia na stronie: zobacz


Dziennik Polski
: >>> zobacz


Gazeta Krakowska
: >>> zobacz