Na podstawie art. 11, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o

 

 

 

 

podjęciu przez Radę Gminy Brzeźnica Uchwały Nr XXI/194/2020 z dnia 8 października 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzaniazmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeźnica, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem zmiany nr 3 studium będzie wprowadzenie do ustaleń studium granic udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Łączany – Wiślisko” oraz zmiana ustaleń studium w zakresie umożliwiającym eksploatację górniczą tego złoża.

 

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany nr 3 studium na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany nr 3 studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2020 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Brzeźnica.


Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu zmiany nr 3 studium wraz prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brzeźnica z siedzibą: ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, tel.: +48 33 879 20 29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4) Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

5) Dane będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim zgoda została udzielona, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem zgody.

7) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilowaniu. Dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych.

8) W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować ograniczeniem form komunikacji. O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.

9) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos