ZARZĄDZENIE NR OS.0050.225.2021

 

WÓJTA GMINY BRZEŹNICA

Z DNIA 05 SIERPNIA 2021 ROKU

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr OS.0050.219.2021 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych podczas powtórnego wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bęczyn, Kopytówka, Paszkówka, Sosnowice

  

Na podstawie artykułu 17, pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.)

Wójt Gminy Brzeźnica

 

zarządza, co następuje:

§1

W Zarządzeniu Nr OS.0050.219.2021 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych podczas powtórnego wyłożenia do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bęczyn, Kopytówka, Paszkówka, Sosnowice wprowadza się zmianę polegającą na dodaniu w tabeli stanowiącej załącznik do tego zarządzenia pozycji (Lp.) nr 26.

§2

Treść dodanej pozycji (Lp.) nr 26 będącej treścią uwagi oraz sposobem jej rozpatrzenia zawiera tabela stanowiąca załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi zajmującemu się sprawami planowania i zagospodarowania przestrzennego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO POWTÓRNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTUMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI BĘCZYN KOPYTÓWKA PASZKÓWKA SOSNOWICE

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Brzeźnica Nr OS.0050.225.2021 z dnia 05 sierpnia 2021 roku

 

 

Lp.

 

Data wpływu uwagi

 

Nazwisko i imię,

nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagę

 

 

Treść uwagi

 

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

 

Rozpatrzenie uwagi

123456

 

26

 

23.06.2021

 

Anonimizacja danych.

 

Jesteśmy właścicielami nieruchomości składającej się z działek nr 3/4, 3/5, 3/6 i 4/2 położonych w obr. Bęczyn.

Zwracamy się z prośbą o zmianę w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obr. Bęczyn w zakresie ww działek polegającej na rozszerzeniu terenów z możliwością zabudowy mieszkaniowej oznaczonej na mapie z projektem miejscowego planu zagospodarowania 1MN.21 w kierunku północnym wzdłuż działki nr 4/1 (ul. Kwiatowa) pasem o szerokości ok. 30 m, do wysokości granicy działki nr 8/6 po przeciwnej stronie drogi.

Prośbę uzasadniam tym, że działki są położone wzdłuż działki drogowej o nazwie ul. Kwiatowa. Po przeciwnej stronie ul. Kwiatowej na tej wysokości są zabudowania (projekt planu zagospodarowania nie obejmuje terenami o możliwości zabudowy mieszkaniowej całej działki nr 8/6 choć są tam zabudowania stanowiące gospodarczo całość).

Ponadto stwierdzenie w przedmiotowych działkach gruntów klasy IIIb i głównie IVa oraz ich nachylenie w północną stronę sprawia, że są to tereny trudne do uprawy rolnej.

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

 

 

3/4, 3/5, 3/6, 4/2

Bęczyn

 

Uwaga nieuwzględniona.

Uwaga jest niezgodna z obecnie obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzeźnica.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) w tym art. 9, ust. 4, który mówi że „Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.” oraz art. 15, ust. 1, który mówi że „Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem, wraz z uzasadnieniem.” ustalenia projektu planu muszą być zgodne ze studium.

 

Uwaga: integralną częścią wykazu jest zbiór złożonych uwag

                                                                                                                                                                                                                                                        

Wójt Gminy Brzeźnica