RIM HERB EU EFMiR v1

 

Cel operacji:  Rozwój i poprawa dostępu do infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie Doliny Karpia poprzez wykonanie rowerowego szlaku turystycznego na trasie Paszkówka – Sosnowice do zabytkowego Kościółka p.w. NMP w Sosnowicach.

 

Beneficjent:   Gmina Brzeźnica

 

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

Całkowite koszty projektu: 484 368,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.04.2019r. - 30.09.2019 r.W ramach realizacji operacji utworzono rowerowy szlak turystyczny o długości około 7 km ( tam i z powrotem) na terenie  gminy Brzeźnica na trasie Paszkówka - Sosnowice biegnący po istniejących drogach. Rozpoczyna się od miejsca wypoczynku i rekreacji - Łowiska wędkarskiego „Pod Dębem” w Paszkówce  i biegnie do drewnianego zabytkowego Kościółka w Sosnowicach będącego na szlaku architektury drewnianej małopolski, a jego trasa przebiega po malowniczych  terenach o ciekawych zasobach przyrodniczych regionu Doliny Karpia.

W ramach projektu wykonano zaplanowany zakres inwestycyjny, który dotyczył przebudowy drogi gminnej Nr K 470044 w km 0+021,10 - 0+697,65 w miejscowości Sosnowice polegającej na utwardzeniu poboczy w celu zapewnienia bezpieczniejszego dojazdu do jednego z piękniejszych zabytków kultury na terenie gminy do którego dotarcie było utrudnione z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury technicznej na tym odcinku.

Przedmiotowa operacja obejmowała: wykonanie kanalizacji deszczowej, przykanalików z rur PCW, montażu studni rewizyjnych (21 szt.), studzienek ściekowych (15 szt.), wykonanie utwardzenia poboczy, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni poboczy z kostki, ułożeniu krawężników, obrzeży betonowych oraz oznakowania szlaku rowerowego.

Operacja stanowi uzupełnienie istniejącej już infrastruktury w postaci lokalnych szlaków rowerowych, a także tych ogólnopolskich i międzynarodowych przebiegających przez gminę Brzeźnica oraz Dolinę Karpia ( Szlak Doliny Karpia -żółty, Szlak Architektury drewnianej,  Wiślana Trasa Rowerowa, Greenways). Dodatkowo przyczyna się do wzmocnienia promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia.

Utworzony szlak jest przeznaczony na użytek publiczny, ogólnodostępny dla mieszkańców i turystów odwiedzających region ponadto terytorialnie związany jest z działalnością rybacką, gdyż obszar na którym będzie się rozpoczynać to ośrodek wędkarski. 

 

MAPA RIM