FE RP MAL UE

 

 

ZAKRES DZIAŁANIA

 

 

W ramach projektu w 20 gospodarstwach domowych z terenu Gminy Brzeźnica posiadających stare kotły czy piece węglowe dokonana została wymiana nieekologicznego źródła ciepła na nowy ekologiczny. Realizacja zadania obejmowała zarówno wymianę kotła starej generacji na kondensacyjny kocioł na paliwo gazowe i utylizację starego źródła ciepła. Uzupełnieniem działania były przeprowadzone prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej, prowadzone w niezbędnym zakresie umożliwiającym właściwe funkcjonowanie systemu.

Zakres prac oraz poziom kosztów kwalifikowalnych został określony na podstawie wykonanych ocen energetycznych każdego budynku. Rozliczenie odbywało się na podstawie protokołu odbioru końcowego  oraz przeprowadzeniem kontroli na miejscu z udziałem inspektora nadzoru – koordynatora.

W ramach projektu zrealizowane zostały działania podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców. W 2017 r. wykonano i rozdystrybuowano ulotki informacyjne "NIE TRUJ" w której znalazły się m.in. podstawowe informacje nt. projektu, stanu czystości powietrza, szkodliwości spalania śmieci czy skutków zanieczyszczenia powietrza dla zdrowia. Kolejnym zrealizowanym w ramach projektu działaniem na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców szczególnie najmłodszych były organizowane spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży o tematyce ekologicznej. Na deskach scenicznych Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy pierwsze widowisko zorganizowano w grudniu 2017 r. pn. "Legenda o św. Mikołaju i ekologiczne święta" , a kolejne w czerwcu 2019 r. pn. "O Rybaku i ....". Plenerowe widowisko artystyczne pn. "W klimacie EKO Dzwonnik z Notre Dame i animacje dla dzieci" mogli oglądać uczestnicy plenerowego wydarzenia na przystani kajakowej w Łączanach. Przeprowadzono także działania informacyjno – promocyjno - szkoleniowe w 2019 r. w na organizowanych zebraniach wiejskich. Tematyka spotkań obejmowała w szczególności problematykę oszczędności zasobów naturalnych, obniżenia niskiej emisji, poprawy efektywności energetycznej, zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, a także promocję proekologicznych postaw i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

 

Beneficjent: GMINA BRZEŹNICA

 

CEL PROJEKTU

 

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Brzeźnica.

 

BUDŻET PROJEKTU:

 

Całkowita wartość projektu: 268 834,50

Dofinansowanie: 264 801,98

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  2017 - 2020

 

Ulotka Promocyjna >> pobierz

      

MAPADOTACJI

 

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – spr