EU

 

ZP.271.36.2018 
Brzeźnica, dnia 12.03.2018r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający działając na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.1579 ) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Utworzenie zaplecza – centrum komunikacji zbiorowej w Brzeźnicy poprzez przebudowę infrastruktury służącej obsłudze podróżnych ”, które odbyło się w dniu 12.03.2018 r. o godzinie 10:30.

 Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania wynosi: 3.050.000,00 zł.

W terminie składania ofert w postępowaniu oferty złożyli: 

 

Lp.

Firma (nazwa) adres Wykonawcy

Cena ryczałtowa brutto oferty

zł.

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

(miesiące)

Warunki płatności

1.

Firma Usługowo Remontowo Budowlana ANDRZEJ SZYMULA

Łączany ul. Zagroda 4

34-115 RYCZÓW

3.299.940,20

zgodnie z wymogami

SIWZ

do 14.11.2018

84

zgodnie z wymogami SIWZ

2.

Firma Usługowa „WACŁAW”

WACŁAW KRZYSZTOF

Tłuczań 238

34-114 BRZEŹNICA

3.190.731,32

zgodnie z wymogami

SIWZ

do 14.11.2018

84

zgodnie z wymogami SIWZ

 

Oryginał pisma do pobrania >> pobierz